Byg­ga bätt­re bat­te­ri­er

Otrolig teknologi - - Nya Innovationer -

Hur ska pro­dukt­ut­veck­ling­en kun­na hål­la jämn takt med den ökan­de ef­ter­frå­gan på el­bi­lar?

Bat­te­ri­er­nas ka­pa­ci­tet och ef­fek­ti­vi­tet har stän­digt för­bätt­rats under de se­nas­te de­cen­ni­er­na. Ett pro­blem som åter­står är att bat­te­ri­er blir sto­ra och tunga om de ska ge till­räck­ligt med kraft. De fles­ta mo­der­na el­bi­lar drivs av li­ti­umjon­bat­te­ri­er men den tek­nis­ka ut­veck­ling­en kanske er­bju­der bätt­re al­ter­na­tiv. Li­ti­um­luft­bat­te­ri­er är fort­fa­ran­de på ex­pe­ri­ment­sta­di­et men kan lag­ra tio gång­er så myc­ket ener­gi som li­ti­umjon­cel­ler i sam­ma stor­lek, vil­ket gör dem jäm­för­ba­ra med ben­sin och die­sel när det gäl­ler ener­gi­tät­het. Na­notråds­bat­te­ri­er i guld är under ut­veck­ling för att kla­ra re­gel­bund­na upp­ladd­ning­ar. De be­räk­nas räc­ka mer än 400 gång­er så länge som si­na li­ti­umjon­mot­sva­rig­he­ter.

Det le­dan­de fö­re­ta­get på det här pro­dukt­ut­veck­lings­om­rå­det är Tes­la som i sam­ar­be­te med Pa­na­so­nic re­dan år 2014 bör­ja­de byg­ga Gi­ga­facto­ry, en an­lägg­ning för bat­te­ri­till­verk­ning. Den kom­mer att va­ra i full drift 2020. Vid det la­get kom­mer fler li­ti­umjon­bat­te­ri­er att till­ver­kas av Gi­ga­facto­ry än vad he­la värl­den pro­du­ce­ra­de 2013. An­lägg­ning­en som kostat fem mil­jar­der dol­lar att byg­ga är del­vis i drift se­dan 2017 och ett in­ten­sivt ar­be­te be­drivs här för att få fram ef­fek­ti­va­re bat­te­ri­er till näs­ta ge­ne­ra­tion Tes­lor.

Teslaut­ma­na­renFa­ra­dayFutu­re­byg­ger även de i Ne­va­da. De­ras fa­brik om­fat­tar28hek­ta­roch­ha­ren­prislapp på en mil­jard dol­lar. Teslas VD Elon Musk har sagt att fö­re­ta­gets fram­tid häng­er på Gi­ga­facto­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.