E-Ge­ni­us

Otrolig teknologi - - Nya Innovationer -

I ju­li 2015 blev ett li­tet två­sit­sigt flyg­plan vid namn e-Ge­ni­us det förs­ta eldrivna flyg­pla­net som flög över Al­per­na. Men att gö­ra re­san en gång räck­te in­te, pi­lo­ter­na lad­da­de bat­te­ri­et och flög sam­ma väg till­ba­ka re­dan sam­ma dag.

E-Ge­ni­us bygg­des av In­sti­tu­tet för Flyg­de­sign vid Uni­ver­si­te­tet i Stuttgart och ut­veck­la­des ur­sprung­li­gen för att del­ta i NASA:s Green Flight Chal­lenge 2011. Täv­ling­en upp­munt­rar flyg­plans­ut­veck­la­re att ta fram plan som op­ti­me­rar bräns­le­ef­fek­ti­vi­tet och för­bätt­rar flyg­sä­ker­he­ten.

Ett över­gri­pan­de syf­te är att in­no­va­tio­ner­na som tas fram för täv­ling­en en dag kan tilläm­pas in­om det kom­mer­si­el­la fly­get och in­om privat- och mi­li­tär­flyg.

E-Ge­ni­us drivs av ett pa­ket av kraf­ti­ga li­ti­um-jon-bat­te­ri­er som i sin tur dri­ver en mo­tor på 60 ki­lo­watt. Det­ta ger ka­pa­ci­te­ten att fly­ga en di­stans på över 40 mil på en ladd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.