An­vänd din coach! Som med­lem i Pas­sion for Bu­si­ness blir du coachad gra­tis

PfB Passion for Business - - Coaching -

Co­achen kan in­te lö­sa nå­gon an­nans pro­blem, ut­an han kan ba­ra få per­so­nen att tit­ta fram­åt, gö­ra pri­o­ri­te­ring­ar, ge­nom­fö­ra hand­ling­ar och lä­ra sig av pro­ces­sen.

ut­gångs­punk­ten i al­la coaching är att du har till­räck­ligt med re­sur­ser för att han­te­ra di­na eg­na ut­ma­ning­ar. Du vet of­tast själv sva­ret på di­na ut­ma­ning­ar el­ler vet var du ska hit­ta det. Dä­re­mot be­hö­ver man hjälp i själ­va pro­ces­sen. Co­achen hjäl­per dig att upp­nå di­na mål ge­nom att:

• Stäl­la frå­gor och lyss­na ak­tivt.

• Fö­re­slå hand­lingsal­ter­na­tiv.

• upp­ma­na till hand­ling och frå­ga ef­ter re­sul­ta­tet.

• Ge kon­struk­tiv kri­tik

• Lå­ta dig lä­ra ut­i­från eg­na er­fa­ren­he­ter.

• Co­acha dig att bli din bäs­ta ver­sion av dig själv.

Som med­lem i Pas­sion for Bu­si­ness får du till­gång till Pas­sion for Bu­si­ness egen execu­ti­ve coach och le­dar­skap­s­ex­pert Ca­ta­ri­na En­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.