”tje­jers eko­no­mis­ka själv­för­tro­en­de mås­te stär­kas!”

Ak­ti­e­in­tres­set bland kvin­nor och unga vux­na väx­er enormt. Vi har ta­git pul­sen på To­ve Zan­der, VD för Sve­ri­ges Unga Ak­ti­e­spa­ra­res Riks­för­bund:

PfB Passion for Business - - Aktuellt -

– Unga Ak­ti­e­spa­ra­re har det se­nas­te två åren fo­ku­se­rat med­ve­tet på mål­grup­pen unga kvin­nor. Vi vet att ung­do­mar ge­ne­rellt är väl­digt duk­ti­ga på att spa­ra peng­ar men få vå­gar ta risk med si­na peng­ar och spa­ra där­för på ett spar­kon­to. Med hjälp av med­ve­ten to­na­li­tet, bild­språk och rik­ta­de event mot mål­grup­pen unga kvin­nor har vi ökat från tju­go­fem pro­cent kvinn­li­ga med­lem­mar till 31,2%, nå­got vi är väl­digt stol­ta och gla­da över. Tje­jers eko­no­mis­ka själv­för­tro­en­de mås­te stär­kas!

har snart va­rit ett år på nya ar­be­tet To­ve Zan­der och vi und­rar så klart vil­ka för­änd­ring­ar hon har ge­nom­fört:

–På ett år har jag an­ställt ett helt nytt team på unga Ak­ti­e­spa­ra­re kans­li­et. Jag har även dri­vit frå­gan om att det är fel att hö­ja skat­ten på spa­ran­de då det drab­bar unga per­so­ner i syn­ner­het. Vi har ock­så sla­git re­kord i an­ta­let nya med­lem­mar un­der vår jul­kam­panj 2017 och jag har bli­vit tryg­ga­re i min roll som le­da­re. Jag ar­be­tar sten­hårt för ett mer jäm­ställt unga Ak­ti­e­spa­ra­re där al­la ska kän­na sig väl­kom­na, obe­ro­en­de av kön, bak­grund och för­kun­skap. Jag har ock­så druc­kit all­de­les för myc­ket kaf­fe och har nu fått över­gå till grönt te.

Vi­da­re me­nar To­ve Zan­der att hen­nes vik­ti­gas­te upp­gift är att al­la Sve­ri­ges ung­do­mar ges möj­lig­he­ten att lä­ra sig spa­ra på ett smart och ro­ligt sätt av en obe­ro­en­de ak­tör.

An­nars är hen­nes svå­ras­te per­son­li­ga ut­ma­ning att jong­le­ra med sin tid för att hit­ta en bra ba­lans mel­lan ar­be­te, vän­ner, fa­milj och egen tid.

När To­ve bör­ja­de på unga Ak­ti­e­spa­ra­re, sa hon: ”Jag ska lyf­ta fram de duk­ti­ga tje­jer som finns runt om i Sve­ri­ge”. Nu und­rar vi hur har det gått och hur hon har gjort för att åstad­kom­ma detta:

–Vi har gjort sto­ra fram­steg, näs­ta al­la vå­ra lo­kalav­del­nings­sty­rel­ser har nu fem­tio pro­cent tje­jer. Ska man job­ba mot en bred mål­grupp mås­te ock­så he­la mål­grup­pen fin­nas re­pre­sen­te­rad i sty­rel­ser­na. Många ut­går från sig själ­va när det ska­par event, träf­far och när de kom­mu­ni­ce­rar. Är det en grupp ba­ra be­stå­en­de av kil­lar el­ler tje­jer mis­sar man of­ta fem­tio pro­cent av mål­grup­pen. Vi lyf­ter ock­så duk­ti­ga, driv­na fö­re­bil­der i unga Ak­ti­e­spa­ra­res sociala me­di­e­ka­na­ler och även i Stock Ma­ga­zi­ne (med­lems­tid­ning). Jag tyc­ker även att det är vik­tigt att vi­sa att det finns en bredd av oli­ka ty­per av fö­re­bil­der för tje­jer likt de smör­gås­bord som finns för kil­lar, där många duk­ti­ga pro­fi­ler age­rar fö­re­bil­der för väl­digt många ung­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.