Ka­rin om att dri­va eget:

PfB Passion for Business - - Företag -

n Det gäl­ler att ha men­tal styr­ka när man dri­ver ett bo­lag. Of­ta är det ett steg fram och tre steg bak. I bör­jan frå­gar man sig en gång om da­gen vad man hål­ler på med. Se­dan en gång i vec­kan och se­dan en gång i må­na­den för att över­gå till då och då.

n Man får va­ra be­redd på att det är tufft som fan. Det är många be­slut som skall fat­tas. Det hand­lar om allt ifrån lik­vi­di­tet, per­so­nal, till vem som ska dri­va bo­la­get med mig.

n I dag är vi ar­ton an­ställ­da. Jag har fan­tas­tisk per­so­nal och vi bru­kar sä­ga att de är eli­ten. Jag bru­kar lå­ta min per­so­nal ha prak­tik in­nan de bör­jar job­ba. De ska ve­ta vad man ger sig in på.

n Det gäl­ler ock­så att se sa­ker i ett långt per­spek­tiv. Säl­jer vi då­ligt i två da­gar tror jag att vi ska gå i kon­kurs. Se­dan sä­ger det ”poff” och det är ”su­per­sälj” i två da­gar. Man ska in­te få mag­sår och bör­ja grå­ta när det går då­ligt. Det vän­der all­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.