Lin­da Ham­marstrand Pas­sio­nens pre­di­ka­re

PfB Passion for Business - - Innehåll - Text cat­ha­ri­na hans­son

ef­ter en lång, lång kar­riär in­om ste­na gick hon vi­da­re till att bli pet­ter stor­da­lens egen pas­sion­s­am­bas­sa­dör. För lin­da ham­marstrand har pas­sio­nen va­rit den rö­da trå­den i he­la kar­riä­ren. nu fort­sät­ter hon i eget bo­lag och de­bu­te­rar som pod­da­re med ”pas­sion talks”.

som Director of Pas­sion och med­lem i led­nings­grup­pen för Cla­ri­on Ho­tel var

Lin­da Ham­marstrand an­sva­rig för kul­tu­ren in­om fö­re­ta­get.

Ing­en li­ten upp­gift i en kon­cern där man le­ver ef­ter mot­tot Cul­tu­re is King.

Idag dri­ver hon Cul­tu­re Aca­de­my till­sam­mans med som har en lik­nan­de bak­grund.

Fia Wes­ter­berg

De hjäl­per fö­re­tag att ska­pa en kul­turstra­te­gi. Med små vär­de­ful­la steg i rätt rikt­ning väx­er en pas­sio­ne­rad hög­pre­ste­ran­de fö­re­tagskul­tur fram där bå­de kun­der och kol­le­gor äls­kar att va­ra. De le­van­de­gör af­färs­stra­te­gin, gör med­ar­be­tar­na vär­de­ful­la och får vär­de­grun­den att flyt­ta in.

lin­Da haDe en lång kar­riär in­om Ste­na­kon­cer­nen. Hon bör­ja­de ar­be­ta om­bord, men gick se­dan i land för att ar­be­ta med be­man­ning­en av far­ty­gen på Hr.

–Vi hade tu­sen vi­ka­ri­er, det var ett pus­sel ut­an dess li­ke!

Lin­da kän­de att hon in­te var en ty­pisk Hr-per­son. Hon kom för långt bort ifrån det ope­ra­ti­va och käm­pa­de dag­li­gen med att få Hr och mark­nad att bör­ja jobb tä­ta­re ihop. Det var en tuff tid, men se­dan vän­de det.

Hon fick möj­lig­he­ten att star­ta Ste­na Aca­de­my och ar­be­ta med kul­tu­ren in­om kon­cer­nen, med ett löf­te till led­ning­en att le­van­de­gö­ra af­färs­fi­lo­so­fin. När Lin­da läm­na­de Ste­na var hon in­tern kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör för Ols­son, hu­vud­ä­ga­re

Dan Sten och kon­cern­chef i Ste­na och son i grun­dar­fa­mil­jen.

–Jag hade tac­kat ja till en tjänst ut­an­för Ste­na, men blev vär­vad till­ba­ka för att ”kon­ser­ve­ra Dan Stens af­färs­fi­lo­so­fi­lo­so­fi”.

till slut var Det änDå dags att gå vi­da­re och Lin­da bör­ja­de då ar­be­ta in­om ho­tell­bran­schen. Först in­om ESS Group för att se­dan gå vi­da­re till Cho­i­ce­kon­cer­nen, en av Skan­di­na­vi­ens störs­ta ho­tell­ked­jor som drivs med i spet­sen.

Pet­ter Stor­da­len

Där an­sva­ra­de hon för att ut­veck­la kul­tu­ren i Cla­ri­ongrup­pen, den li­te lyx­i­ga­re ked­jan in­om kon­cer­nen. Till sin hjälp hade Lin­da 35 ”Pas­sion Pi­lots”, en på var­je ho­tell.

–Cla­ri­ons vi­sion är att öka livs­kva­li­te­ten för gäs­ter och medarbetar­e. Vi ska­pa­de ett mind-set där vi bygg­de en kul­tur som gick ut på att hö­ja varand­ra som fick nam­net The Chain of Pas­sion. Det hand­lar om att du är en länk i en obru­ten ked­ja där al­la ser­var och al­la har ett vär­de!

– Fram­gång­en vi­lar i över­läm­ning­ar­na, när vi ar­be­tar till­sam­mans och in­te ba­ra sam­ti­digt. Att kun­na kons­ten att all­tid re­kom­men­de­ra näs­ta kol­le­ga som tar vid, vem det är och vad som gör den per­so­nen

unik ska­par en känn­bar ar­bets­gläd­je. Det kan till ex­em­pel va­ra att ”Bob i ba­ren har spa­rat sitt bäs­ta bord till er, låt ho­nom över­ras­ka er”.

Lin­da be­skri­ver ock­så hur hon trat­ta­de ned stra­te­gin till han­ter­ba­ra be­grepp och in­te ta­la­de i ter­mer om pro­cent och di­a­gram. Hen­nes upp­fatt­ning är att al­la medarbetar­e vill bi­dra till ut­veck­ling, men mås­te ba­ra ve­ta hur, för att gö­ra skill­nad och kän­na sig vär­de­ful­la.

Det hand­lar om att gå ifrån att pra­ta i ter­mer av pro­cent till kon­kre­ta mät­ba­ra mål. Må­len kan va­ra att cafét ska säl­ja två cappu­ci­no till i tim­men, att det ska få plats två bi­lar till på par­ke­ring­en el­ler att per­so­na­len i re­cep­tio­nen kan frå­ga al­la ”Vill du vak­na i en svit imor­gon – vi har två kvar!”. Det ska­par en helt an­nan käns­la.

lin­Da är en myc­ket uPPskat­taD fö­re­lä­sa­re i he­la Skan­di­na­vi­en.

– Jag äls­kar kraf­ten i ord, sä­ger hon. Stäl­ler jag mig på en scen och sä­ger ”Vi står in­för sto­ra ut­ma­ning­ar och de störs­ta för­änd­ring­ar­na nå­gon­sin” så får jag ba­ra se en mas­sa hår­bott­nar och medarbetar­e som sö­ker sig ak­tivt mot nödut­gång­ar­na.

–Sä­ger jag istäl­let att nu ska vi gö­ra de två hi­sto­riskt störs­ta för­bätt­ring­ar­na och ska­par för­stå­el­se för var­för för­änd­ring­en är vik­tig, då lyss­nar man.

–Man ska und­vi­ka att an­vän­da ne­ga­ti­va ut­tryck och ord som drä­ne­rar, vi mås­te hit­ta ord som ska­par lust – in­te olust.

Istäl­let för att sä­ga till min son att ”Om du in­te äter upp det där så kan du glöm­ma att träf­fa Kal­le” sä­ger jag ”När du ätit upp, så ring­er du Kal­le di­rekt!”.

– Vi får ald­rig fram­ti­dens ta­lang­er ge­nom att be­skri­va vem vi sö­ker, vi får fram­ti­dens ta­lang­er ge­nom att be­skri­va vad vi gör. Lik­na fö­re­ta­get vid en stor sta­fett där vi har hu­vud­rol­len på varsin sträc­ka. Vis­sa star­tar, någ­ra ut­för och and­ra slut­för. När vi ser­var på rätt sträc­ka kän­ner vi oss vär­de­ful­la och pas­sio­nen väcks till liv. Smar­ta le­da­re sän­ker in­te medarbetar­e – de hjäl­per dem att hit­ta rätt sträc­ka.

Lin­da Ham­marstrands nya pod Pas­sion Talks lan­se­ras 1 mars.

Till­sam­mans med Fia Wes­ter­berg dri­ver Lin­da Ham­marstrand Cul­tu­re Aca­de­my. De an­vän­der en väle­ta­ble­rad tre­stegs­mo­dell där nu­lä­ge, stra­te­gi och ak­ti­vi­tets­plan iden­ti­fie­ras. Ak­ti­vi­te­ter­na for­mu­le­ras och in­te­gre­ras så att var­je medarbetar­e vet vad de är lös­ning­en på och vil­ket vär­de de ska till­fö­ra or­ga­ni­sa­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.