To­ve Zan­der Vill stär­ka tje­jers eko­no­mis­ka själv­för­tro­en­de

Ma­de­le­i­ne Ek 20 år med PR

PfB Passion for Business - - Innehåll -

– Vi har ökat vår om­sätt­ning med näs­tan en mil­jon var­je år, 2017 om­sat­te vi drygt 5,3 mil­jo­ner. Vi sik­tar mot sju mil­jo­ner för 2018.

– När jag star­ta­de EK­PR för 20 år se­dan så fanns det en hand­full by­rå­er, i jäm­fört med idag då det finns 30 – 40 by­rå­er in­om vårt om­rå­de. Kon­kur­ren­sen är sten­hård!

– PR-bran­schen i sig har för­änd­rats myc­ket på de se­nas­te åren, idag job­bar man för­u­tom mot press myc­ket mer mot di­gi­ta­la ka­na­ler. Det har bli­vit stort att job­ba med in­flu­encers, det vill sä­ga per­so­ner som har eg­na di­gi­ta­la ka­na­ler, såsom blogg, instagram och Youtu­be. De ver­kar ju som eg­na va­ru­mär­ken i sig och har ett enormt in­fly­tan­de över si­na föl­ja­re. Ge­nom att sam­ar­be­ta med dem så kan va­ru­mär­ke­na snab­ba­re nå ut till rätt mål­grupp.

– Det har även bli­vit otro­ligt vik­tigt att ska­pa ett con­tent runt ar­tik­lar och kam­pan­jer. Pro­duk­ter i sig räc­ker in­te för att nå ut. Hur fi­na de än är! Det mås­te fin­nas sto­rys och en spän­nan­de histo­ria att lyf­ta. Detta har lett till att vi idag in­te ba­ra är en PR-by­rå, vi ver­kar även som re­klam-, con­tent- och me­di­a­by­rå.

– Vi är en per­son­lig by­rå där ser­vice och kun­skap pri­o­ri­te­ras och att vå­ra kun­der är all­tid i fo­kus. Vi är ock­så ex­tremt flex­ib­la. Vi har en in­tegri­tet mot bå­de kun­der och press/ in­flu­en­sers och är trans­pa­ren­ta i vårt ar­be­te i bå­da rikt­ning­ar. Många av vå­ra kun­der och sam­ar­bets­part­nerns har va­rit hos oss länge vil­ket är ett gott be­tyg!

- Vi är in­ne i en spän­nan­de ex­pan­sions­fas och vi kom­mer pre­sen­te­ra en rad ny­he­ter un­der 2018. Det är en nöd­vän­dig­het om man ska nå ut idag. Dess­utom har vi till­satt en by­rå­chef un­der hös­ten som kom­mer att le­da ar­be­tet. Vi ser fram emot minst 20 år till i bran­schen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.