Ma­ria Blom ”Jag gil­lar när det är en som be­stäm­mer – och det är jag”

ma­ria blom är en av en­dast fy­ra svens­ka, kvinn­li­ga re­gis­sö­rer som har gjort en film med stör­re bud­get. hon gil­lar att va­ra an­sva­rig och ”få li­te sprutt”.

PfB Passion for Business - - Innehåll - Av cat­ha­ri­na hans­son

uun­Der Pe­ri­o­Den 2013 – 2017 var det en­dast fy­ra fil­mer re­gis­se­ra­de av kvin­nor som hade en hög bud­get. En av des­sa var Mon­ky, som re­gis­se­ra­des av Blom. En­bart ani­ma­tio­ner­na

Ma­ria i fil­men kos­ta­de tio mil­jo­ner kro­nor. Ma­ria Bloms ar­vo­de var dock in­te den sto­ra kost­na­den.

– Om man skul­le slå ut mitt ar­vo­de på hur länge jag hål­ler på med en film, då är jag sämst be­tald i he­la pro­duk­tio­nen. Ett ar­vo­de kan ver­ka högt i ett kon­trakt, men när man slår ut det på fy­ra år så är det in­te myc­ket.

Det var ett långt ar­be­te med Mon­ky och in­spel­ning­ar som sked­de vid tre oli­ka tid­punk­ter i Thai­land

och Sve­ri­ge och ani­ma­tio­ner­na gjor­des i Tyskland.

– Man får vän­ja sig vid att le­va på li­te läg­re kost­na­der, men går fil­men jät­te­bra så har man en rät­tig­hets­peng på det. Då kan det bli jät­te­bra. Jag har va­rit med om det en gång, med Ma­sjäv­lar. Of­tast är det in­te så. Det är ju höga kost­na­der som ska täc­kas in­nan en film ger vinst.

– Det bru­kar se ut så här att jag skri­ver ma­nus och se­dan tar pro­du­cen­ten ma­nu­set och ord­nar fi­nan­sie­ring­en. Jag är kanske med på någ­ra mö­ten.

– När jag gjor­de Hal­lå, hal­lå var min dot­ter gans­ka li­ten och mitt krav var att jag skri­ver en film som ut­spe­lar sig i Falun, där jag bor. Då kan man in­te få peng­ar från Film i Väst (som krä­ver att man spe­lar in hos dem). Men Film i Da­lar­na har ju inga lång­films­peng­ar.

ma­ria har en li­te an­norlun­da till­va­ro för att va­ra en per­son i film­bran­schen.

– Jag har valt att bo­sät­ta mig i Falun. un­der de åren jag bott där, se­dan 2003, har jag ald­rig job­bat där jag bor. Jag har två barn 9 och 11 år och det känns häf­tigt att fixa att va­ra så verk­sam men kun­na väl­ja att in­te bo i en stor­stad. Jag träf­far fle­ra så­da­na

män­ni­skor och ser fler och fler som gör det va­let.

Ma­ria Blom är en re­gis­sör som fo­ku­se­rar myc­ket på att ska­pa en bra grupp.

– Jag är en sådan som ser al­la i grup­pen och tar ett stort an­svar för det. Jag vill att det ska va­ra en bra grupp­dy­na­mik. I ar­be­tet med en­semb­len och skå­de­spe­lar­na re­pe­te­rar vi till­sam­mans och gör ge­men­sam upp­värm­ning. Allt som kan fö­ra ihop en grupp och gör att man de­lar sam­ma värld.

– Det är kul med le­dar­skap. Jag gil­lar när det är en som be­stäm­mer – och det är jag.

Det är allt el­ler ing­et som gäl­ler för Ma­ria Blom. – Jag har all­tid va­rit sådan att an­ting­en vill jag va­ra lägst på ska­lan och ba­ra en ar­be­ta­re el­ler så vill jag be­stäm­ma själv. Jag vill va­ra an­sva­rig, få li­te sprutt. De­lat le­dar­skap är ingen­ting för mig. Så fort jag kän­ner att nå­gon an­nan kan gö­ra det som jag gör, så gör jag hell­re nå­got an­nat.

mon­ky är Den förs­ta fil­men Ma­ria gör, där hon in­te skri­vit ma­nus själv. Det har

An­ders Wei­de­mann gjort. Pro­du­cen­ten har ock­så Pa­trik Ry­born va­rit myc­ket del­ak­tig i ar­be­tet.

– Det är förs­ta gång­en som jag har haft en kre­a­tör som pro­du­cent. Han är kre­a­tiv och del­tar i ut­form­ning­en. Om nå­gon ba­ra hade an­dats det för­ut så hade jag sagt ”Ald­rig!”

– Men vi har väl­digt tyd­li­ga rol­ler. Om vi sit­ter i klipp­rum­met och han kom­mer med idéer, då kän­ner jag att jag kan dra här­i­från. Ibland har jag slängt ut ho­nom el­ler sagt att jag går ut i två tim­mar, så kan ni gö­ra det här. Han vill ju att jag ska gö­ra min film, men han är en väl­digt en­ga­ge­rad per­son. Pa­trik har enorm er­fa­ren­het och bra idéer. Det vo­re idi­o­tiskt att in­te ta va­ra på det.

– Nå­got man blir bätt­re på med åren, är att man kan tug­ga i sig det. Att man vå­gar släp­pa kon­trol­len och se att det kanske till och med blir bätt­re då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.