Michel­le Oba­ma

PfB Passion for Business - - Innehåll -

För allt­fler har Michel­le Oba­ma bli­vit nå­got av en dröm­kan­di­dat in­för pre­si­dent­va­let 2020. Men hon själv häv­dar att hon ald­rig kom­mer att kan­di­de­ra till nå­got po­li­tiskt upp­drag.

– Po­li­tik har ald­rig va­rit mitt väg­val, sä­ger hon. Jag rå­ka­de ba­ra gif­ta mig med en som hade po­li­tik som sin pas­sion. Ba­ra för att han tyc­ker om det, be­ty­der det in­te att jag gör det.

Även i sin bok Min histo­ria, som kom ut på svens­ka för en tid se­dan, upp­re­par hon detta.

Michel­le LaVaughn ro­bin­son Oba­ma är ju­rist och gift med uSA:s 44:e pre­si­dent, Oba­ma. Hon var den förs­ta afro­a­me­ri­kans­ka

Ba­rack ”first la­dyn” i uSA och ge­nom­för­de många kon­kre­ta pro­jekt in­om fram­förallt häl­sa och ut­bild­ning och var fort­satt, som ti­di­ga­re i sitt liv, en fö­re­språ­ka­re för flic­kors och kvin­nors rät­tig­he­ter. Hon blev snabbt omått­ligt po­pu­lär och även nu, två år ef­ter att Oba­mas två pre­si­dent­pe­ri­o­der är över, hyl­las hon.

I sin bok vill hon be­rät­ta om sin väg från den fat­ti­ga upp­väx­ten i Chi­ca­go ge­nom åren som fö­re­tags­le­da­re som käm­par med livspuss­let, till ti­den som pre­si­dent­hust­ru. Hon skri­ver per­son­ligt om med- och mot­gång­ar bå­de pri­vat och of­fent­ligt men fram­förallt om att hit­ta sin röst och sin driv­kraft.

Hon har sagt om boken:

–Jag hop­pas att min re­sa in­spi­re­rar lä­sa­re så att de kan hit­ta mod nog att bli vem de än vill. Jag läng­tar ef­ter att få de­la med mig av min histo­ria.

10 april kom­mer Michel­le Oba­ma till Sve­ri­ge och Glo­ben, Stock­holm, med fö­re­ställ­ning­en Be­coming – ett in­timt sam­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.