Hem­lig­he­ten bakom tech-suc­cé­er­na

PfB Passion for Business - - Innehåll -

Näst ef­ter Si­li­con Val­ley är Sve­ri­ge den plats som ge­ne­re­rat flest en­hör­ning­ar, allt­så bo­lag med en vär­de­ring på över en mil­jard dol­lar per ca­pi­ta. Jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren

Ki­na av­slö­jar i Det svens­ka te­chund­ret Zeid­ler av­slö­jar hem­lig­he­ten bakom någ­ra av värl­dens mest fram­gångs­ri­ka te­ch­bo­lag. Boken är be­rät­tel­sen om hur lil­la Sve­ri­ge blev bäst i värl­den på att pro­du­ce­ra glo­ba­la suc­cé­er. Sju av Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka ent­re­pre­nö­rer och te­ch­bo­lag por­trät­te­ras i boken.

Här in­ter­vju­as grun­dar­na till fö­re­tag som Spo­ti­fy, Sky­pe, Klar­na och Mo­jang. Ki­na har ock­så in­ter­vju­at över 100 an­ställ­da, fa­mil­je­med­lem­mar, bransch­kol­le­gor, in­ve­ste­ra­re, po­li­ti­ker och fors­ka­re.

I boken får man ock­så hand­fas­ta råd om hur man byg­ger upp ett så­dant här bo­lag.

− Jag hop­pas att boken ska in­spi­re­ra till in­sik­ter, men fram­förallt vill jag upp­munt­ra lä­sa­ren till att re­a­li­se­ra si­na eg­na idéer, sä­ger Ki­na Zeid­ler. öVERtYgAN­dE. En­t­re­pre­nö­rer­na har för­må­gan att re­kry­te­ra de bäs­ta per­so­ner­na och få bå­de in­ve­ste­ra­re och an­ställ­da att tro på sam­ma vi­sion som de själ­va har.

Fo­KUs. De be­mäst­rar kons­ten att job­ba ma­niskt. För att lyc­kas och bli le­dan­de in­om sin grej krävs 100 pro­cent fo­kus.

FUCK YoU. De vå­gar sä­ga ”fuck you, jag kör ändå” till al­la som in­te tror på de­ras idé.

sERIEENtRE­pRENöRER. De har ett stort kon­takt­nät. Många av de svens­ka en­hör­nings­grun­dar­nas vägar har kor­sats ti­di­ga­re. Ett råd, en in­ve­ste­ring el­ler en ef­ter­frå­gad kon­takt är of­ta ba­ra ett sam­tal bort. Många är dess­utom serieentre­prenörer som ser till att eko­sy­ste­met väx­er och fro­das.

UtVECKLINg­sFöRmÅgA. De be­sit­ter för­må­gan att ut­veck­la sig själ­va som le­da­re och hänga med i en snabbt väx­an­de or­ga­ni­sa­tion.

de svensk­grun­da­de mil­jard­bo­la­gen

– här är Fem av Fram­gångsFak­to­rer­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.