Ald­rig mer slä­pa ba­gage

Spa i skug­gan av for­na ti­ders makt­kvin­nor

PfB Passion for Business - - Innehåll -

vVadstena­klos­ter pla­ne­ra­des och ri­ta­des av den he­li­ga och

Bir­git­ta in­vig­des 1384. En­ligt hen­nes in­struk­tio­ner var det ett dub­bel­klos­ter med 60 nun­nor och 25 mun­kar, som led­des av en ab­be­dis­sa.

Klost­ret väx­te snabbt tack va­re ge­ne­rö­sa do­na­tio­ner från kung­a­hu­set och adeln och ge­nom de ri­ke­do­mar kvin­nor som kom till klost­ret för att bli nun­nor med­för­de. Det blev Sve­ri­ges främs­ta and­li­ga cent­rum och lan­dets störs­ta jord­ä­ga­re, med ve­te­od­ling­ar, gru­vor, fis­ke­rät­ter och in­du­stri­er i si­na do­mä­ner. över allt detta che­fa­de ab­be­dis­san. un­der klost­rets tid ver­ka­de tju­go kvin­nor som ab­be­dis­sor. Den förs­ta av dem var Bir­git­tas dot­ter­dot­ter Ing­e­gerd, som käm­pa­de hårt mot präs­ter­na för att för­verk­li­ga mor­mo­derns vi­sion om ett kvinn­lig le­dar­skap.

Vadste­na klos­ter stäng­des 1595, ef­ter re­for­ma­tio­nen, men 1935 åter­vän­de Bir­git­tinor­den dit och star­ta­de ett gäst­hem. Klost­ret åter­upp­rät­ta­des 1963 och lig­ger nu i en bygg­nad in­till det gam­la klos­ter­om­rå­det. 1991 blev klost­ret er­känt som ett ab­be­di, med en ab­be­dis­sa som klost­rets le­da­re. Vi kan varmt re­kom­men­de­ra ett be­sök hos Bir­git­ta­syst­rar­na i Vadste­na!

Vadste­na klos­ter­ho­tel ord­nar tu­rer i klos­ter­om­rå­det med en gui­de som kan be­rät­ta det mesta om plat­sens histo­ria.

Idag drivs klost­ret av två nu­ti­da po­wer­kvin­nor, Ca­ri­na och Ma­til­da Mil­ton, mor och dot­ter. Se­dan någ­ra år till­ba­ka har klost­ret ock­så ett spa, som bland an­nat er­bju­der pil­grimspa­ket med vand­ring, yo­ga och själv­klart ock­så van­li­ga spa­vis­tel­ser med mas­sage och and­ra be­hand­ling­ar. Vår fa­vo­rit är de­ras Tranqui­li­ty­be­hand­ling­ar - ef­ter det so­ver man som en prin­ses­sa.

Spa­pa­ket på Vadste­na Klos­ter­ho­tel finns från 1 600 kr/per­son i dub­bel­rum in­kl spa, tre­rät­tersmid­dag, lo­gi och fru­kost.

Ska­pa li­te spa­käns­la hem­ma med salt­skrubb 199 kr, Sa­po­ni, väs­ka 775 kr, Cha­mois, ne­ces­sä­rer från 395 kr, Ce­an­nis, lin­ne­vat­ten 169 kr, by Victo­ria.

ex­o­tisk man­go­in­pack­ning är en ny­het hos ty­lö­sand the spa, pris 675 kr, fre-sön 795 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.