Väl­kom­men till PI­RA­TER

Pirater! - - Sidan 1 -

På 1600- och 1700-ta­len var det väl­digt ris­ka­belt att seg­la från Europa el­ler Afri­ka till Ame­ri­ka, el­ler med han­dels­far­tyg från In­di­en till Cen­tra­la­me­ri­ka. Våld­sam­ma stor­mar och obot­li­ga sjuk­do­mar var in­te de en­da fa­ror­na. Hän­syns­lö­sa pi­ra­ter lu­ra­de vid ho­ri­son­ten, med stora krav om ri­ke­dom och ära.

I den här boken finns allt du be­hö­ver ve­ta om pi­ra­ter­nas le­gen­da­ris­ka guld­ål­der. Upp­täck de san­na histo­ri­er­na om de blod­törs­ti­ga sjö­rö­var­na som gjor­de sig för­mög­na på plund­ring ute på öpp­na ha­vet, från kap­ten Kidd till Ed­ward ‘Svartskägg’ Te­ach. Se hur livet verk­li­gen var om­bord på ett pi­rat­skepp, från be­sätt­ning­ens oli­ka rol­ler till hur by­tet de­la­des upp. Ut­fors­ka hur det be­ryk­ta­de Fly­ing Gang bil­da­des och de­ras be­drif­ter, ett gäng tuf­fa pi­rat­kap­te­ner, och de­ras hem­li­ga pa­ra­dis på ön New Pro­vi­dence i Ba­ha­mas. Si­dor­na är pac­ka­de med otro­li­ga il­lust­ra­tio­ner och in­sik­ter i pe­ri­o­den. Det här är den per­fek­ta gui­den till nå­gon som vill lä­ra sig om den här guld­ål­dern i histo­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.