Ben­ja­min Hor­ni­gold

Från ja­gad till jä­ga­re

Pirater! - - Innehåll -

Hor­ni­gold var en av the Fly­ing Gangs grun­da­re, men han för­råd­de dem al­li­ho­pa.

Ka­pa­ren som blev pi­rat lär­de upp den ökän­de Svartskägg. Se­dan ac­cep­te­ra­de han kung­ens be­nåd­ning

och för­vand­la­des till en sko­nings­lös pi­ratjä­ga­re.

Ben­ja­min Hor­ni­gold hängav sig åt sjö­rö­veri i dy­ning­ar­na ef­ter det spanska tron­följd­s­kri­get som upp­hör­de i och med fre­den i Utrecht vå­ren 1713. Den glo­ba­la kon­flik­ten ha­de drä­ne­rat den brit­tis­ka flot­tan eko­no­miskt, så över­a­mi­ra­ler­na la­de verk­sam­he­ten i malpå­se och sa­de upp hälf­ten av ar­bets­kraf­ten. Plöts­ligt var tu­sen­tals sjö­män över he­la värl­den ut­an jobb och de som fort­fa­ran­de var i tjänst fick si­na lö­ner sänk­ta. Ka­par­nas tjäns­ter var in­te läng­re ef­ter­frå­ga­de.

I Västin­di­en be­fann sig sjö­män­nen i en ris­ka­bel si­tu­a­tion. Spanska far­tyg fort­sat­te att be­slag­ta brit­tis­ka skepp och far­tygs­ä­gar­na bru­ka­de dess­utom in­te be­ta­la ut nå­gon lön till sjö­män­nen un­der den tid de var till­fång­a­tag­na. För många blev sjö­rö­veri den en­da ut­vä­gen. För Hor­ni­gold som ha­de va­rit en fram­gångs­rik ka­pa­re un­der kri­get var det de­fi­ni­tivt det bäs­ta al­ter­na­ti­vet.

Han fick föl­je av Ed­ward Te­ach (se­na­re känd som Svartskägg) och sent 1713 bör­ja­de han att in­le­da en ny kar­riär.

Som verk­sam­hets­bas val­de han Ba­ha­mas som var stra­te­giskt be­lä­get för att fånga in spanska och frans­ka frakt­skepp och er­bjöd bra skydd med si­na många vat­ten­vä­gar. En­dast en då­re skul­le seg­la i des­sa vat­ten ut­an en er­fa­ren styr­man.

Den ba­ha­mans­ka ön New Pro­vi­dence ha­de li­dit myc­ket un­der kri­get och i sta­den Nassau fanns ba­ra ru­i­ner kvar.

Hor­ni­golds pi­rat­kar­riär bör­ja­de i blyg­sam ska­la med för­vär­vet av tre långa ka­no­ter som var ut­rus­ta­de med åror och enk­la mas­ter, vil­ket möj­lig­gjor­de för hans män att snabbt när­ma sig små sku­tor och de spanska plan­ta­ger­na som låg längs den kari­bis­ka kus­ten. Hor­ni­golds män de­la­de upp sig i tre grup­per och in­led­de ett år av terror un­der vil­ket de rof­fa­de åt sig by­ten till ett vär­de av över 60 000 pund. Ny­he­ten om en fö­re­stå­en­de ve­der­gäll­ning­s­at­tack från de spanska myn­dig­he­ter­na upp­lös­te grup­pen, men Hor­ni­gold stan­na­de kvar och slog sig ner på den ur för­svars­syn­punkt för­del­ak­ti­ga ön Har­bour Is­land. Man tror att Te­ach stan­na­de vid hans si­da.

Som­ma­ren 1714 sat­te Hor­ni­gold se­gel i den lå­na­de sku­tan Hap­py Re­turn för att här­ja i de spanska ko­lo­ni­er­na i Flo­ri­da och Ku­ba. Till hös­ten ha­de han skaf­fat ett eget far­tyg och i de­cem­ber la­de han be­slag på en li­ten ku­bansk flot­ta som dig­na­de av skat­ter. By­tet var värt över 10 000 pund och sägs ha eta­ble­rat hans ryk­te som en av de mest fram­gångs­ri­ka pi­ra­ter­na i Ba­ha­mas-om­rå­det.

Hans kar­riär tog dock en mörk vänd­ning sent 1715. Fram tills nu an­såg sig Hor­ni­gold va­ra en ka­pa­re som för­de krig mot Spa­ni­en, även om hans upp­drag var in­of­fi­ci­ellt. Men i no­vem­ber

«Hor­ni­golds män de­la­de upp sig i tre grup­per och in­led­de

ett år av terror un­der vil­ket de rof­fa­de åt sig by­ten till ett vär­de av över 60 000 pund.»

kom han över det brit­tis­ka skep­pet Ma­ry, en sku­ta med ka­pa­ci­tet för en be­sätt­ning på 140 man och sex ka­no­ner. Han seg­la­de skep­pet till Nassaus hamn i säll­skap med ett be­slag­ta­get spanskt skepp. På plats lät han med­de­la att al­la pi­ra­ter skul­le stå un­der hans skydd.

Den här grup­pen med rå­skinn kal­la­de sig för The Fly­ing Gang och de gjor­de Nassau till sin hem­vist. Fler rö­va­re och sjö­bu­sar an­län­de och Nassau för­vand­la­des till ett full­ska­ligt pi­rat­näs­te. Hor­ni­gold be­slag­tog snart yt­ter­li­ga­re en spansk sku­ta som var än­nu stör­re än Ma­ry. Han kal­la­de den för Ben­ja­min.

Det stän­digt väx­an­de pi­rat­gäng­et för­vand­la­de Nassau till ett syn­dens näs­te, och Hor­ni­gold stortriv­des. I april 1716 la­de han be­slag på den frans­ka sku­tan Ma­ri­an­ne och kom över en last på över 12 000 pund. Han skänk­te skep­pet till pi­ra­ten Sam Bel­lamy som han ha­de träf­fat på Ku­bas kust som ha­de im­po­ne­rat på ho­nom med sin våg­hal­sig­het. Hor­ni­gold gyn­na­de ho­nom fram­för si­na eg­na an­häng­a­re, Te­ach in­be­gri­pen.

Man tror att Bel­lamy kan ha va­rit nyc­keln till Hor­ni­golds föl­jan­de al­li­ans med den frans­ke pi­ra­ten Oli­vi­er La Bu­se. Trots att han stal

Ma­ry tänk­te Hor­ni­gold fort­fa­ran­de på sig själv som ka­pa­re och upp­rätt­höll fi­ent­lig­he­ten mot sin hem­na­tions gam­la fi­en­der Spa­ni­en och Frank­ri­ke. Han var ovil­lig att an­gri­pa brit­tis­ka skepp, men på­he­jad av si­na nya al­li­e­ra­de kom de över­ens om att slå till här­näst mot ett eng­elskt far­tyg i Yuca­tán­ka­na­len.

Röv­ar­ban­det be­slag­tog ock­så två spanska bri­gan­ti­ner som var ful­las­ta­de med ka­kao ut­an att av­fy­ra ett en­da skott. Mot slu­tet av året bör­ja­de Ben­ja­min vi­sa tec­ken på sli­tage, så han byt­te skep­pet mot den nå­got mind­re Ad­ven­tu­re. Snart bör­ja­de dock den skö­ra vän­ska­pen mel­lan Hor­ni­gold, Bel­lamy och La Bu­se att krac­ke­le­ra.

Hor­ni­golds väg­ran att at­tac­ke­ra brit­tis­ka skepp ir­ri­te­ra­de hans två al­li­e­ra­de, och män­nen på hans skepp bör­ja­de ifrå­ga­sät­ta hans auk­to­ri­tet. Hans prin­ci­per gjor­de att de gick mis­te om by­ten. Vis­sa skyll­de för­lus­ten av Ben­ja­min på hans för­sum­mel­se. Vid ett mö­te om­bord på Ad­ven­tu­re hölls en om­röst­ning och Hor­ni­gold av­sat­tes. De fles­ta av hans män rös­ta­de för att an­slu­ta sig till Bel­lamy och La Bu­se. Hor­ni­gold fick lov att be­hål­la Ad­ven­tu­re, men om­bads läm­na sam­man­slut­ning­en. Med löjt­nant Ed­ward Te­ach om­bord be­gav han sig till­ba­ka till Nassau.

Men han var snart på föt­ter igen och val­de vid den här tid­punk­ten att be­fäs­ta Nassaus hamn vil­ket för­vand­la­de sta­den till en rik­tig pi­rat­bas. Nassaus be­folk­ning flyd­de till säk­ra­re plat­ser.

När Hor­ni­gold gav sig ut till havs igen sent 1716 be­slag­tog han en sku­ta med plats för sex ka­no­ner och gav den till Te­ach. Nu när han an­sva­ra­de för ett eget far­tyg an­tog Te­ach det nu­me­ra le­gen­da­ris­ka smek­nam­net Svartskägg.

Du­on ope­re­ra­de till­sam­mans un­der 1717 och slog till på sex plat­ser längs den ame­ri­kans­ka kus­ten och seg­la­de se­dan till­ba­ka till Västin­di­en. I april sam­ma år ha­de Hor­ni­gold bytt upp sig från Ad­ven­tu­re till Bon­net ef­ter att ha be­slag­ta­git Re­venge som var full med vär­de­fullt byte. Mot slu­tet av året ha­de ra­dar­pa­ret hys­tat in by­ten för om­kring 100 000 pund. De var nu Västin­di­ens mäs­ter­pi­ra­ter och Hor­ni­gold var sin kon­kur­rent Hen­ry Jen­nings jäm­li­ke i al­la av­se­en­den.

Hor­ni­gold och Te­ach seg­la­de till­sam­mans he­la 1717 och mot slu­tet av året, nä­ra Mar­ti­ni­que, la­de de be­slag på en eng­elsk­byggd fre­gatt som nu seg­la­de un­der fransk flagg: La Con­cor­de de Nan­tes. Det var ett fint kap. De två män­nen de­la­de upp by­tet och gick skil­da vägar. Te­ach be­höll skep­pet, döp­te om det till Qu­een An­ne’s Re­venge och lät in­stal­le­ra 40 ka­no­ner.

Så om­fat­tan­de var sjö­rö­veri­et i om­rå­det att kung Ge­or­ge I be­slu­ta­de sig för att skri­da till hand­ling. Han kom i sep­tem­ber 1717 med ett till­kän­na­gi­van­de som ga­ran­te­ra­de kung­lig be­nåd­ning för al­la pi­rat­hand­ling­ar som ha­de ut­förts in­nan 5 ja­nu­a­ri 1718. I Nassau med­de­la­des ny­he­ten av Bermu­das gu­ver­nörs son och de­la­de sjö­män­nen som lev­de där i två lä­ger. För de mer mått­li­ga män­nen, som ri­va­ler­na Jen­nings och Hor­ni­gold, var det här väl­kom­na ny­he­ter.

Trots si­na pi­ra­tak­ti­vi­te­ter an­såg sig Hor­ni­gold va­ra mer av en ka­pa­re än en pi­rat och såg lik­som många and­ra i Nassau-gäng­et ett till­fäl­le att in­ve­ste­ra si­na by­ten i lag­lig han­del. Hor­ni­gold ac­cep­te­ra­de kung­ens be­nåd­ning och seg­la­de till Ja­mai­ca där han kom bra över­ens med den nyut­nämn­de gu­ver­nö­ren Woodes Ro­gers. Och när Ro­gers rac­ka­de ner på de som ha­de av­böjt

kung­ens be­nåd­ning pra­ta­de han ju med rätt per­son – en som verk­li­gen viss­te hur en pi­rat tän­ker. Vem är bätt­re läm­pad att fånga in en pi­rat än en fö­re det­ta pi­rat? Hor­ni­gold stod gär­na till tjänst och den ja­ga­de för­vand­la­des till jä­ga­re. Hös­ten 1718 sat­te han se­gel med upp­gif­ten att stäl­la den ökän­de Char­les Va­ne in­för rät­ta. Det var un­der det upp­dra­get som han fång­a­de in den 30 ton tunga slu­pen

Wolf och åter­falls­för­bry­ta­ren Nicho­las Woodall som smugg­la­de för­nö­den­he­ter och am­mu­ni­tion till Va­nes bas vid Green Turt­le Cay. Un­der vin­tern sam­ma år till­fång­a­tog han in än­nu fler pi­ra­ter, bland and­ra Svartskäggs fö­re det­ta ka­non­jär, den ökän­de Wil­li­am Cun­ning­ham.

År 1719 ha­de Hor­ni­gold åter­vänt på hel­tid till livet som ka­pa­re på upp­drag av Ro­gers och seg­la­de mot span­jo­rer­na från sin gam­la bas på Nassau. En­ligt vis­sa te­o­ri­er sjönk Hor­ni­gold till bot­ten med sin båt, men mo­der­na histo­ri­ker hål­ler det in­te för tro­ligt. Det är tro­li­ga­re att han möt­te sitt öde ef­ter en sam­man­drabb­ning med en spansk bri­gan­tin nä­ra Ha­van­na. An­ting­en dog han i strid el­ler strax där­på i ett ku­banskt fäng­el­se. Nå­got som är sä­kert är att man ald­rig igen hör­de av den­na en gång så kän­da pi­rat och nyc­kel­med­lem i den ökän­da sam­man­slut­ning­en The Fly­ing Gang.

«År 1719 ha­de Hor­ni­gold åter­vänt på hel­tid till livet som ka­pa­re.»

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.