Qu­een An­ne’s Re­venge

Den ökän­de pi­ra­tens le­gen­da­ris­ka skepp.

Pirater! - - Innehåll -

Ta en titt in­u­ti Svartskäggs be­ryk­ta­de skepp.

At­lan­tens och Västin­di­ens plå­go­an­de Qu­een An­ne’s Re­venge var ett im­po­ne­ran­de skepp. Det bygg­des 1710 av Royal Na­vy och stals förs­ta gång­en av frans­män, döp­tes om till La Con­cor­de de Nan­tes och an­vän­des som slav­skepp in­nan det ham­na­de i Svartskäggs hän­der 1717.

Lik­som sitt be­röm­da slag­skepp ha­de den skräc­kin­ja­gan­de pi­ra­ten ock­så ur­sprung­li­gen si­na röt­ter i Royal Na­vy, men plund­ring­ens och by­te­nas fres­tel­se blev för myc­ket för den unge ka­pa­ren som be­stäm­de sig för att bli pi­rat istäl­let. Han för­såg skep­pet med 26 ka­no­ner så att det ha­de to­talt 40 styc­ken. Dess stor­lek in­ne­bar att det kun­de bä­ra by­ten på upp till 300 ton. De främs­ta jakt­mar­ker­na var längs North Ca­ro­li­nas kust där far­ty­get kun­de göm­mas i oan­sen­li­ga in­lopp in­nan det in­led­de för­ödan­de at­tac­ker på in­tet ont anan­de pas­se­ran­de far­tyg. Ef­ter at­tac­ken bor­da­des skeppen och ren­sa­des på last och al­la vär­de­fö­re­mål. Qu­een An­ne’s Re­venge var i Svartskäggs ägo en gans­ka kort pe­ri­od, men dess has­tig­het och styr­ka hjälp­te ho­nom un­der hans djär­vas­te upp­drag: be­läg­ring­en av Char­lestons hamn.

1718 styr­de Svartskägg sitt skepp in i South Ca­ro­li­nas hamn­stad i säll­skap av tre and­ra pi­rat­skepp. Fem han­dels­far­tyg plund­ra­des av pi­ra­ter­na me­dan tra­fi­ken stod still i ham­nen i en vec­kas tid. Svartskägg gav sig se­dan av och tog fle­ra Char­leston-bor med sig som giss­lan med krav om lö­sen­sum­ma. Han läm­na­de där­ef­ter si­na skepp och sin be­sätt­ning om­kring 50 mil norrut och la­de be­slag på för­mö­gen­he­ten själv. Den ökän­de pi­ra­ten kom un­dan än en gång, men det blev Qu­een An­ne’s Re­veng­es sista re­sa. Skep­pet åter­fanns 1996.

Istäl­let för

Jol­ly Ro­ger ha­de Svartskägg en flag­ga som fö­re­ställ­de ett ske­lett som spet­sa­de ett hjär­ta med

sitt spjut.

Det var in­te ovan­ligt att sla­var blev en del av be­sätt­ning om­bord på pi­rat­skepp.

«I själ­va ver­ket var pi­ra­ter­na i Västin­di­en och på At­lan­ten, lik­som

Bar­ba­ry-pi­ra­ter­na i Nord­af­ri­ka, slav­hand­la­re,

tju­var och mör­da­re.»

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.