Char­les Va­ne

Pirater! - - Innehåll -

Va­ne var för­ak­tad av de and­ra pi­ra­ter­na av hans tid.

Va­ne lu­rar sin för­föl­ja­re

Co­lo­nel Wil­li­am Rhett var en be­römd pi­ratjä­ga­re med ett horn i si­dan till Va­ne. Un­der jak­ten på Va­ne stö­ter Rhett på två skepp som ny­li­gen har plund­rats. Be­sätt­ning­en be­rät­tar att Va­ne pla­ne­rar att göm­ma sig upp­ströms, sö­derut. Men Va­ne har med­ve­tet plan­te­rat det fals­ka ryk­tet – istäl­let be­ger han

sig norrut.

15 sep­tem­ber

1718

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.