An­ne Bon­ny

Pi­ratdrott­ning­en som för­svann

Pirater! - - Innehåll -

Le­gen­da­risk kvinn­lig sjö­rö­va­re och Jack Rack­ham’s äls­ka­rin­na.

Ir­länds­kan An­ne Bon­ny blev be­römd för si­na brag­der – men vad hän­de med hen­ne?

An­ne McCor­mac föd­des i Cork på Ir­land år 1689, och hen­nes liv var ett även­tyr från all­ra förs­ta bör­jan. An­nes för­äld­rar var den re­spek­te­ra­de gif­te ju­ris­ten Wil­li­am McCor­mac och hans hem­bi­trä­de. När ny­he­ten om gra­vi­di­te­ten blev känd för­vand­la­des McCor­macs ord­na­de värld till en skan­dal­histo­ria.

Han och hans fru skil­des och hans so­ci­a­la liv kol­lap­sa­de. McCor­mac och hans äls­ka­rin­na be­stäm­de sig för att ge sig av. De tog sik­te på Char­les Town i South Carolina där de viss­te att de kun­de bör­ja om till­sam­mans. An­nes mor dog i sta­den när An­ne ba­ra var 13 år gam­mal vil­ket läm­na­de hen­ne en­sam med sin far. Vid det här la­get ha­de McCor­mac – nu känd som Cor­mac – rönt enor­ma fram­gång­ar i den nya värl­den och han ha­de fö­re­satt sig att hans dot­ter skul­le gif­ta sig fint. Han ar­ran­ge­ra­de för ett äk­ten­skap med en re­spek­ta­bel och väl­bär­gad be­kant, men flic­kan ha­de ab­so­lut ing­en av­sikt att ge ef­ter för sin fars öns­ke­mål.

Trots all pla­ne­ring ha­de Wil­li­am Cor­mac mis­sat att räk­na med An­nes öns­kan ef­ter även­tyr. Han gjor­de sig en för­mö­gen­het som pla­na­ta­geä­ga­re i den re­spek­tab­la Nya värl­den, men An­ne läng­ta­de ba­ra ef­ter att få kom­ma där­i­från. Hon vän­de ryg­gen åt de fri­a­re som hen­nes far såg ut och val­de istäl­let Ja­mes Bon­ny, en ty­gel­lös sol­dat och bli­van­de pi­rat. Cor­mac blev ur­sin­ning över hen­nes olyd­nad. Han för­sköt An­ne, kas­ta­de ut hen­ne ur hu­set och svor på att hon in­te skul­le få ett öre från ho­nom.

Ja­mes som pla­ne­ra­de att läg­ga van­tar­na på sin nya frus peng­ar blev fru­stre­rad. Pa­ret läm­na­de Char­les Town och gav sig av i jakt på även­tyr. I jak­ten på en egen för­mö­gen­het res­te de till Ba­ha­mas där An­ne kas­ta­de sig hu­vud­stu­pa in i de vil­das­te fes­ter hon kun­de hit­ta. Snart upp­täck­te hon att det fanns mer här i livet än Ja­mes Bon­ny och blev stam­mis på pi­ra­ter­nas dryc­kes­stäl­len. Om­gi­ven av histo­ri­er om även­tyr och ri­ke­do­mar sik­ta­de An­ne Bon­ny på nå­got be­tyd­ligt hög­re än vad hen­nes ma­ke nå­gon­sin kun­de er­bju­da.

Ja­mes ar­be­ta­de som in­for­ma­tör åt gu­ver­nör Woodes Ro­gers och An­ne föll pla­dask för den ökän­de pi­ra­ten pi­ra­te Ca­li­co Jack Rack­ham. Un­der hot om of­fent­lig pryg­ling flyd­de kär­lekspa­ret Jack och An­ne ut till havs. Ut­klädd till man vi­sa­de sig An­ne va­ra en av de mest oräd­da och hår­da med­lem­mar­na i Rack­hams be­sätt­ning. Hon äls­ka­de stri­dens het­ta och skyg­ga­de ald­rig från att käm­pa till­sam­mans med si­na kam­ra­ter.

Rack­ham och An­ne skil­des åt till­fäl­ligt när hon blev gra­vid. Ca­li­co Jack an­såg att ett pi­rat­skepp in­te var rätt plats för en gra­vid kvin­na, så han släpp­te i land hen­ne i Ku­ba och lo­va­de att åter­kom­ma ef­ter för­loss­ning­en. Han höll sitt löf­te, men histo­ri­en för­täl­jer in­te vad som hän­de med bar­net hon ha­de bu­rit på när hon läm­na­de skep­pet.

An­ne var in­te den en­da kvin­nan som seg­la­de med Ca­li­co Jack Rack­ham. Hon fick säll­skap om­bord på

hans skepp Re­venge av Ma­ry Re­ad. Re­ad var hen­nes li­ke i frå­ga om om tem­pe­ra­ment, mod och am­bi­tion, och snart rön­te Rack­hams Re­venge blyg­sam­ma fram­gång­ar i Västin­di­en. Istäl­let för satt sik­ta in sig på stora och väl­för­sva­ra­de by­ten fo­ku­se­ra­de de på mind­re rä­der. Snart var skep­pets lastut­rym­me fyllt med en för­svar­lig mängd vär­de­fö­re­mål.

Re­ads, Bon­nys och Rack­hams kar­riär fick ett ab­rupt slut i ok­to­ber 1720 när Re­venge låg för an­kar. Ett skepp som led­des av pi­ratjä­ga­ren Jo­nat­han Bar­net från den brit­tis­ka flot­tan fick syn på bå­ten och smög upp till den på kväl­len. De fles­ta i be­sätt­ning­en ha­de druc­kit sig stup­ful­la ef­ter att ha fi­rat en fram­gångs­rik at­tack mot ett spanskt skepp som ha­de ge­ne­re­rat en mind­re för­mö­gen­het. En­dast Ma­ry och An­ne var till­räck­ligt nykt­ra för att slåss, men de över­man­na­desmyc­ket lätt av den stör­re och fram­förallt nykt­ra­re be­sätt­ning­en från det brit­tis­ka skep­pet.

Den till­fång­a­tag­na be­sätt­ning­en för­des till Spa­nish Town för att stäl­las in­för rät­ta. Av­slö­jan­det att Re­veng­es be­sätt­ning in­ne­höll två kvin­nor ska­pa­de sen­sa­tion. Nå­got dy­likt ha­de ing­en hört ta­las om, och folk följ­de för­hand­ling­ar­na med stort in­tres­se. Man und­ra­de vad det skul­le bli av de här minst sagt ovan­li­ga kvin­nor­na.

Rät­te­gång­en blev kort och he­la be­sätt­ning­en döm­des till gal­gen, även Ma­ry och An­ne. I ett sista de­spe­rat för­sök att räd­da si­na liv häv­da­de bå­da kvin­nor­na att de vän­ta­de barn ef­tersom gra­vi­da kvin­nor in­te av­rät­ta­des. Häng­ning­en sköts upp.

Ma­ry drab­ba­des av fe­ber i fäng­el­set och dog, men An­nes öde tar en märk­lig vänd­ning. Den ökän­de An­ne Bon­ny för­svin­ner ur histo­ri­ens do­ku­ment di­rekt ef­ter att hon har fram­trä­dit i rät­ten och be­slu­tet har fat­tats att skju­ta upp av­rätt­ning­en.

Det finns ota­li­ga ryk­ten om hen­nes öde. Den mest san­no­li­ka för­kla­ring­en till hen­nes plöts­li­ga för­svin­nan­de är att hen­nes väl­bär­ga­de far för­bar­ma­de sig över hen­ne när hon be­höv­de det som mest.

Han vil­le var­ken se sin dot­ter av­rät­tas el­ler fö­da ett barn i Port Royals fäng­el­se. Som­li­ga me­nar att han drog i någ­ra trå­dar bland si­na ri­ka och in­fly­tel­se­ri­ka vän­ner och i prin­cip köp­te hen­nes fri­het. Väl ute ur fäng­el­set åter­vän­de An­ne till Ame­ri­ka och sin fars skyd­da­de plan­tage.

Hon tog sig ett nytt namn och bör­ja­de ett nytt liv som re­spek­te­rad mor och fru, fjär­ran från den pi­rat­värld som en gång ha­de gett hen­ne mer även­tyr och spänning än vad hon ha­de kun­nat dröm­ma om.

«En­dast Ma­ry och An­ne var till­räck­ligt nykt­ra för att slåss, men de över­man­na­des lätt.»

An­ne var en av Re­veng­es hår­das­te be­sätt­nings­med­lem­mar.

Me­dan män­nen flyd­de käm­pa­de An­ne och Ma­ry Re­ad tap­pert mot si­na an­gri­pa­re.

När de brit­tis­ka styr­kor­na bor­da­de Re­venge stred An­ne fre­ne­tiskt.

An­ne var en oly­dig dot­ter och kas­ta­des ut av sin far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.