BY­TEN FRÅN NYA VÄRL­DEN

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Upp­täck­ten av Ame­ri­ka gav in­te ba­ra bräns­le åt eko­no­min, ut­an även åt ett skräck­väl­de.

När den ita­li­ens­ke upp­täckts­re­san­den Christop­her Co­lum­bus sat­te se­gel mot vad han trod­de var en väst­lig rutt till Asi­en, kun­de ing­en ve­ta att han istäl­let skul­le snubb­la på en av de mest re­surs­ri­ka kon­ti­nen­ter­na i värl­den.

Han åter­vän­de från Ame­ri­ka ful­las­tad med guld, pär­lor och en un­der­lig växt som het­te «to­bak», och sat­te igång en era av ga­len ko­lo­ni­se­ring från Spa­ni­en och and­ra eu­ro­pe­is­ka stor­mak­ter. De sat­te raskt igång med att plund­ra det nya lan­det och skic­ka­de till­ba­ka far­tyg dig­nan­de av dess skat­ter.

Ef­ter­hand som det ut­bröt krig mel­lan ko­lo­ni­sa­tö­rer­na, bör­ja­de många ny­byg­ga­re och sjö­män fat­ta vil­ka ri­ke­do­mar det fanns om­bord på des­sa spanska gal­li­o­ner. På 1630-ta­let ope­re­ra­de buc­kan­jä­rer i Kari­bi­en, mest frans­män som dri­vits bort från ön His­pa­ni­o­la av span­jo­rer­na. De om­lo­ka­li­se­ra­de sig till ön Tor­tu­ga, vars na­tur­till­gång­ar var be­grän­sa­de. Så det var dels som hämnd, men ock­så av nöd­vän­dig­het, som des­sa buc­kan­jä­rer bör­ja­de an­fal­la spanska far­tyg och plund­ra dem på varten­da öre.

Eng­els­män, frans­män och hol­län­da­re tog des­sa nya pi­ra­ter till sig, för de gav de allt star­ka­re span­jo­rer­na en re­jäl och be­höv­lig känga. Eng­lands er­öv­ring av Ja­mai­ca blev ett stöd för sjö­rö­veri­et, ef­tersom dess gu­ver­nö­rer halvt le­gi­ti­me­ra­de sjö­rö­veri och er­bjöd en sä­ker hamn i Port Royal – mot en del av by­tet.

I takt med att Spa­ni­ens makt blek­na­de, för­svann tjus­ning­en med sjö­rö­veri­et ock­så. Kapar­brev som styrk­te pi­ra­ter­nas lag­li­ga rätt blev allt svå­ra­re att få. Buc­kan­jä­rer­na (be­näm­ning­en på sjö­rö­var­na i Kari­bis­ka ha­vet) be­höv­de nya jakt­mar­ker. Ryk­ten om far­tyg ful­las­ta­de med dyr­bart sil­ke och kryd­dor och som seg­la­de helt oskyd­da­de ge­nom in­dis­ka far­vat­ten nåd­de snart det rå­bar­ka­de säll­ska­pet, och 1693 be­slöt pi­rat­kap­ten Tho­mas Tew att le­ta upp ett skepp. Han seg­la­de från Bermu­da, run­da­de Go­da­hopp­sud­den och krys­sa­de fram längs Afri­kas öst­kust fram till Rö­da ha­vet, där han seg­la­de på ett skepp på väg från In­di­en till det Os­mans­ka ri­ket. Trots en enorm be­sätt­ning gav far­ty­get upp och Tews pi­ra­ter tog guld och sil­ver värt 100 000 pund och el­fen­ben, kryd­dor, ädel­ste­nar och si­den. Rut­ten, som döp­tes till pi­ratrun­dan, blev en av de mest lön­sam­ma på pla­ne­ten.

Slav­skepp som

seg­la­de längs mel­lan­pas­sa­gen

blev of­ta pi­ra­ter­nas mål.

Pi­ra­ten Hen­ry Eve­ry ka­pa­de ett han­dels­far­tyg från Mo­gul­ri­ket med va­ror vär­da 600 000 pund. Port Royal – en ökänd pi­rat­hamn – in­nan den

för­stör­des i en jord­bäv­ning 1692.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.