Char­les Va­ne

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Ur­sprung: Eng­land

Född: cir­ka 1680 Död: 1721

Va­ne var i far­ten mel­lan 1717 och 1719, pe­ri­o­den ef­ter det spanska tron­följd­s­kri­get, sam­ti­digt som Te­ach och

Ro­berts. Som många and­ra var han en dug­lig sjö­man och ti­di­ga­re ka­pa­re, och han blev tro­li­gen pi­rat när han ris­ke­ra­de att stå ar­bets­lös ef­ter det spanska tron­följd­s­kri­get. Han var var­ken sär­skilt fram­gångs­rik el­ler för­mögen, men än­då rykt­bar för sin oräd­da stil och sin en­tu­si­asm för pi­rat­livssti­len. Han togs till fånga och åta­la­des ef­ter ett skepps­brott, och av­rät­ta­des till slut över ett år se­na­re. Hans kropp häng­des upp på en gal­ge vid Port Royal som en var­ning till and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.