Hen­ry Mor­gans ar­tik­lar

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

I.

Fon­den för al­la ut­be­tal­ning­ar en­ligt ar­tik­lar­na är de till­gång­ar som för­vär­vats av ex­pe­di­tio­nen, och sam­ma lag gäl­ler som för and­ra pi­ra­ter: ing­et byte, ing­en lön för mö­dan.

II.

Er­sätt­ning ut­går till kap­ten för nytt­jan­det av hans far­tyg, och till den tim­mer­man, el­ler skepps­byg­ga­re, som re­pa­re­rat, köl­ha­lat och rig­gat far­ty­get (van­li­gen 150 spanska dol­lar). En sum­ma för pro­vi­ant är an­gi­ven, van­li­gen 200 spanska dol­lar. Lön och er­sätt­ning är an­gi­ven för skeppslä­ka­re med me­di­cin­lå­da, van­li­gen 250 spanska dol­lar.

III.

En stan­dar­der­sätt­ning ut­går för lem­läs­ta­de buc­kan­jä­rer. «Så­le­des för­ord­nas 600 spanska dol­lar el­ler sex sla­var för för­lust av hö­ger arm; 500 spanska dol­lar el­ler fem sla­var för för­lust av väns­ter arm; 500 spanska dol­lar el­ler fem sla­var för för­lust av hö­ger ben; 400 spanska dol­lar el­ler fy­ra sla­var för för­lust av väns­ter ben; 100 spanska dol­lar el­ler en slav för för­lust av ett öga; för för­lust av ett fing­er sam­ma er­sätt­ning som för ögat.» IV.sålun­da:

An­de­lar av by­tet för­de­las

«Kap­te­nen

Ar­tik­lar­na, som of­tast till­skrivs Hen­ry Mor­gan och hans be­sätt­ning, ex­i­ste­rar än idag.

till­de­las fem el­ler sex van­li­ga an­de­lar; un­der­styr­man en­dast två; of­fi­ce­ra­re till­de­las ef­ter tjänst­gö­rings­längd. Ef­ter des­sa får al­la från högs­ta till lägs­ta sjö­man varsin an­del. Skepps­gos­sar­na un­dan­tas ej, de får varsin halv an­del, ef­tersom de­ras plikt när de tar ett bätt­re far­tyg är att sät­ta eld på far­ty­get vari de be­fin­ner sig och re­ti­re­ra till det byte de har ta­git.» V.

«Det är ab­so­lut för­bju­det att läg­ga be­slag på nå­got byte som ta­ges, spe­ci­ellt för egen del. San­ner­li­gen av­läg­ger de en hög­tid­lig ed till varand­ra att ic­ke hål­la un­dan el­ler döl­ja mins­ta del av hit­tat byte. Om nå­gon ef­teråt på­kom­mes som tro­lös, med brott av eden, ska den­ne ome­del­bart av­skil­jas och kö­ras bort.»

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.