HUR MAN KAPAR ETT HAN­DELS­FAR­TYG

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

En pi­rat­gui­de till att plund­ra vär­de­full last. – Kari­bi­en på ti­digt 1700-tal.

Al­la vet ju att pi­ra­ter ba­ra var ute ef­ter en sak, näm­li­gen skat­ter, el­ler hur? I själ­va ver­ket var des­sa skäg­gi­ga sjö­bu­sar ute ef­ter al­la möj­li­ga slags vär­de­ful­la laster, allt från soc­ker och kaf­fe till ka­kao och si­den. Pi­ra­ter var ett all­var­ligt pro­blem för ame­ri­kans­ka ko­lo­nis­ter un­der sent 1600-tal och ti­digt 1700-tal, ef­tersom de ströp åt de nöd­vän­di­ga han­dels­rut­ter­na mel­lan Nya värl­den, Kari­bi­en och Europa.

Snart skul­le dock des­sa seg­lan­de skur­kar själ­va bli skat­ter vär­da att ja­ga, då det ut­fäs­tes stora be­lö­ning­ar till den som fång­a­de och dö­da­de dem. Med skott­peng­ar på sig va­ra­de pi­ra­ter­nas skräck­väl­de ba­ra cir­ka 40 år.

Hit­ta ett bra lä­ge

His­sa se­gel i Ba­ha­mas och håll ett vak­samt öga på ho­ri­son­ten ef­ter han­dels­far­tyg. Här är den per­fek­ta plat­sen för skru­pel­fria ak­ti­vi­te­ter ef­tersom den lig­ger längs med handelsrutter och nä­ra last­ham­nar. Här finns ock­så gott om obe­bod­da öar och un­dan­göm­da grot­tor där man kan lig­ga och vän­ta på pas­se­ran­de last­far­tyg och se­dan över­fal­la dem från bak­håll.

Följ ef­ter må­let

Skug­ga han­dels­far­ty­get för att ta re­da på hur stor be­sätt­ning de har, vil­ken slags last de går med och vil­ken be­väp­ning de kan ha. Det kan ta fle­ra da­gar, men en pi­rat mås­te ha tå­la­mod; över­rask­ning är ett av de star­kas­te vap­nen på det öpp­na ha­vet. Pi­ra­ter var de­mo­kra­tis­ka och rös­ta­de all­tid om vik­ti­ga be­slut, som om man skul­le an­fal­la el­ler in­te.

His­sa flag­gan

Vän­ta till det sva­ga lju­set i gry­ning­en el­ler skym­ning­en när far­ty­get är svårt att se, och seg­la fram in­om skott­håll.

Av­gör var far­ty­get kom­mer ifrån och his­sa det lan­dets flag­ga för att in­vag­ga dem i en falsk käns­la av sä­ker­het. Väx­la i sista ögon­blic­ket till den eg­na pi­rat­flag­gan – of­tast svart el­ler blod­röd – och skjut ett var­nings­skott.

Ta giss­lan

Gå ige­nom he­la las­ten ut­an att missa nå­gon lå­da, och er­bjud sjö­män­nen en plats på pi­rat­skep­pet. De kan ha vär­de­ful­la kun­ska­per el­ler an­vän­das för att pres­sa and­ra be­sätt­ning­ar från han­dels­far­tyg. Väg­rar de kan man slänga dem över­bord, ta dem som sla­var el­ler hål­la dem som giss­lan. Be­fria dem all­tid från even­tu­el­la ju­ve­ler el­ler peng­ar först, dock.

Ge upp el­ler dö

Of­ta räc­ker det med pi­rat­flag­gan för att skräm­ma far­ty­get att ge sig ut­an strid. Det är väl­känt att en pi­rat­flag­ga in­ne­bär att det in­te ges nå­gon nåd när far­ty­get väl är bor­dat. Ki­la fast rod­ret med trä­ki­lar så att det in­te går att sty­ra far­ty­get, och an­vänd se­dan än­ter­ha­kar för att dra far­ty­get så nä­ra att det går att klätt­ra om­bord.

De­la upp by­tet

De­la upp by­tet med den eg­na be­sätt­ning­en, och se till att kap­te­nen får en stör­re an­del av den stul­na las­ten. Lägg se­dan till det er­öv­ra­de han­dels­far­ty­get till den eg­na flot­tan – ef­ter li­tet ju­ste­ring­ar för att döl­ja dess iden­ti­tet, för­stås – el­ler sänk det i dju­pet för att för­stö­ra al­la be­vis. Det är ut­fäst be­lö­ning­ar för till­fång­a­tag­na pi­ra­ter, så man kan in­te va­ra nog för­sik­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.