KRIG OCH SKAT­TER

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Vid sjörö­veri­ets höjd­punkt plund­ra­de och sköv­la­de pi­ra­ter över he­la

År: 1695 Plats: Rö­da ha­vet

Of­fer: Fa­teh Mu­ham­med och Ganj-i-Sa­wai Pi­rat­kap­ten: Hen­ry Eve­ry

Byte: 500 000 pund

Eve­ry är kanske in­te li­ka väl ihåg­kom­men som and­ra av hans sam­ti­da, men un­der sin livs­tid plund­ra­de han stör­re by­ten än de fles­ta av dem till­sam­mans och han är be­römd för det för­mod­li­gen störs­ta en­skil­da ka­pet i sjörö­veri­ets histo­ria. Mot slu­tet av 1600-ta­let seg­la­de han norrut från Ma­da­gas­kars kust i sitt far­tyg Fan­cy, bred­vid and­ra far­tyg som hop­pa­des gen­skju­ta en n far­tygs­flot­ta som äg­des av stor­mo­gu­len av In­di­en, som var på väg hem ef­ter den år­li­ga pil­grims­fär­den till Mec­ka. Det förs­ta far­ty­get de an­föll, Fa­teh Mu­ham­med, var en lätt match, och trup­pen kas­se­ra­de in mel­lan 50 000 och 60 000 pund. Ivrig att rof­fa åt sig mer, hann Eve­ry snabbt upp Ganj-i-Sa­wai, som gick med den störs­ta av skat­ter­na. Ef­ter en blo­dig och lång strid, lu­ra­de Eve­ry och ch

by­tet.sa, hans be­sätt­ning de and­ra far­ty­gen och smet iväg med he­la

lag­löv­sa, Eve­ry var nu en ef­ter­sökt man av så­väl de lag­ly­di­ga som de

li­vi och han för­svann ur histo­ri­en kort där­ef­ter och res­ten av hans är ett myste­ri­um. Sam­ti­da käl­lor me­nar dock att han dog ut­fat­tig i Lon­don, ef­ter att ha för­lo­rat he­la sin ri­ke­dom.

År: 1707 Plats: Rö­da ha­vet

Of­fer: Brit­tisk eska­der av krigs­far­tyg Pi­rat­kap­ten: John Hal­sey

Byte: 50 000 pund

J ohn Hal­sey in­led­de, som många and­ra, sitt liv till havs som ka­pa­re. När kapar­bre­vet upp­hör­de att gäl­la, his­sa­de Hal­sey med be­sätt­ning se­gel

mot Ma­da­gas­kar i sitt far­tyg Char­les som ny­bliv­na pi­ra­ter. Un­der au­gusti 1707,

me­dan de seg­la­de mot Moc­ka vid Rö­da ha­vet, stöt­te de på en flot­ta av tungt be­väp­na­de brit­tis­ka krigs­far­tyg. Trots att de ha­de 60 ka­no­ner rik­ta­de mot sig, be­slöt

Hal­sey att ge sig in i strid. Nå­got över­ras­kan­de flyd­de det störs­ta av de brit­tis­ka

far­ty­gen och bröt for­ma­tio­nen, vil­ket gjor­de att pi­ra­ter­na kun­de be­seg­ra kon­vo­jen.

De lyc­ka­des ka­pa två av far­ty­gen och stal upp­skatt­nings­vis 50 000 pund

i byte. Char­les var in­te Hal­seys en­da far­tyg; han var i be­sitt­ning av en mind­re

flot­tilj ef­ter att ha ka­pat två han­dels­far­tyg ett år ti­di­ga­re. Al­la des­sa sjönk kort

ef­ter se­gern i en or­kan och Hal­sey själv skul­le dö kort där­ef­ter, 1708, av fe­ber.

Han var väl­re­spek­te­rad bland si­na li­kar och be­grav­des med stor pom­pa.

År: 1693 Plats: Rö­da

ha­vet Of­fer: In­diskt han­dels­far­tyg Pi­rat­kap­ten: Tho­mas

Tew Byte: 100 000 pund

Tho­mas Tew gjor­de ba­ra två stör­re pi­rat­re­sor un­der

sin livs­tid, men de var bäg­ge be­ty­del­se­ful­la.

Tew var en av de få som väg för rut­ten som skul­le ba­na­de kom­ma att kal­la Pi­ratrun­dan,

som gick från At­lan­ten till Afri­ka och se­dan vi­da­re till In­di­en.

Hans förs­ta ex­pe­di­tion gav sig iväg mot slu­tet av 1693. När de

seg­la­de över Rö­da ha­vet i sitt far­tyg Ami­ty, stöt­te Tew och hans be­sätt­ning

på en flot­ta av in­dis­ka far­tyg, ful­la

med skat­ter. Även om kon­vo­jen många som 300 sol­da­ter, med­för­de så gav den upp ut­an strid,

och bå­da par­ter­na kla­ra­de sig oskad­da. Ami­ty tog med sig va­ror för 100

000 pund. Helt en­ligt pi­rat­ko­den de­la­des

by­tet upp li­ka bland be­sätt­ning­en, och en fick mel­lan 1 200 så var och 3 000 pund, be­ro­en­de

på po­si­tion, och Tew tog 8 000 pund.

År: 1719 Plats: Bra­si­li­ens kust

Of­fer: Por­tu­gi­sisk flott­styr­ka av

krigs­far­tyg Pi­rat­kap­ten: Bart­holo­mew Ro­berts

Byte: 40 000-90 000 pund

Un­der som­ma­ren 1719 till­bring­a­de

Ro­berts och hans be­sätt­ning mer än två må­na­der med att seg­la längs

Bra­si­li­ens kust, men de fick in­te syn på ett en­da far­tyg än­da tills de just skul­le åter­vän­da till Kari­bi­en.

I All­hel­go­na­vi­ken fanns en flott­styr­ka

på 42 por­tu­gi­sis­ka far­tyg, las­ta­de med skat­ter. Ro­berts, som skam­löst

his­sat en por­tu­gi­sisk flag­ga, seg­la­de rakt in i mit­ten av kon­vo­jen,

val­de ett far­tyg på må­få, och tog dess be­fäl som giss­lan. Han kräv­de

att få ve­ta vil­ket som var det vär­de­ful­las­te far­ty­get och fång­en pe­ka­de ut Sagra­da Fa­mi­lia, som hads

ade e 40 ka­no­ner och näs­tan 200 man.

Skatt­skep­pet bor­da­des och

ka­pa­desd av pi­ra­ter­na, och de seg­la­de iväg

med ett över­flöd av ri­ke­do­mar, bland an­nat ti­o­tu­sen­tals por­tu­gi­sis­ka

mynt och mas­sor av ju­ve­ler.

År: 1716 Plats: Flo­ri­das kust som sjönk 1715 Of­fer: Spansk skatt­flot­ta Pi­rat­kap­ten: Hen­ry Jen­nings upp­del­ning) pund sam­man­lagt, in­nan Byte: 87 000 pund (600 000 av skat­ter, av en av spanska gal­jo­ner, ful­las­ta­de I ju­li 1715 sänk­tes en stor...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.