ATT HA EN KATT OM­BORD FÖR­DE TUR MED SIG

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Många pi­ra­ter an­såg att kat­ter, sär­skilt de som var svar­ta, för­de tur med sig och ha­de gär­na en katt om­bord. Det fanns myc­ket vid­skep­lig­het kopp­lad till kat­tens be­te­en­de till sjöss, of­ta ha­de det med väd­ret att gö­ra. Om kat­ten gick rakt mot en be­sätt­nings­med­lem be­tyd­de det att den för­de tur med sig, om den dä­re­mot vän­de tvärt halv­vägs var de över­ty­ga­de om att det var ett då­ligt omen. Om den an­ting­en föll el­ler kas­ta­des över­bord var man sä­ker på att drab­bas av en storm, och om skep­pet över­lev­de stor­men skul­le det istäl­let drab­bas av nio års olyc­ka. Fler­tå­i­ga skepps­kat­ter an­sågs va­ra ex­tra tur­bring­an­de. Dess­utom vär­de­ra­des de för sin för­må­ga att klätt­ra och ja­ga vil­ket höll ne­re an­ta­let gna­ga­re på bå­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.