DAVY JO­NES KISTA – HELVETETS INGÅNG PÅ HAVS­BOT­TEN

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Ut­tryc­ket «Davy Jo­nes kista» kan da­te­ras till åt­minsto­ne mit­ten av 1700-ta­let då det först ned­teck­na­des, även om man tror att det an­vän­des munt­ligt in­nan dess. I kor­ta drag är Davy Jo­nes en sy­no­nym för ha­vets djä­vul som har sin kista pla­ce­rad djupt ner på havs­bot­ten. Att skic­kas till Davy Jo­nes kista var det­sam­ma som att dö­mas till dö­den, att gå för­lo­rad, att drunk­na i ha­vens djup ut­an nå­gon chans att åter­vän­da. Den ti­di­gas­te re­fe­ren­sen till nam­net Davy Jo­nes åter­finns i To­bi­as Smol­letts The Ad­ven­tu­res Of Pe­re­g­ri­ne Pick­le, en även­tyrs­ro­man som pub­li­ce­ra­des 1751, och det dy­ker of­ta upp i nau­tisk po­pu­lär­lit­te­ra­tur från ti­den. Smol­lett be­skri­ver hur att den on­de an­den har «te­fats­ö­gon, tre ra­der med tän­der, horn, svans och blå rök som pyr ur näs­bor­rar­na».

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.