DEN FLYGANDE HOLLÄNDAREN – SPÖKSKEPPET SOM SEGLAR FÖR EVIGT

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Ur­sprung­et till my­ten om spökskeppet är oklar, trots att det är en av de mest kän­da be­rät­tel­ser­na till havs. Det sägs att det emel­lanåt sik­tas av sjö­män, of­ta i nat­tens dun­kel el­ler in­svept i dim­ma, och att det in­ne­bär ett då­ligt omen. Skep­pet för­knip­pas of­ta med en ne­der­ländsk kap­ten på 1700ta­let som het­te Ber­nard Fok­ke, han var en re­jäl sjö­man. Fok­ke ar­be­ta­de för det ne­der­länds­ka Ostin­dis­ka kom­pa­ni­et och var be­römd för si­na myc­ket snab­ba re­sor, han fär­da­des all­tid på re­kord­tid. Mot slu­tet av 1700-ta­let gick han un­der med sin be­sätt­ning i en svår storm, och skep­pet – el­ler vad som fanns kvar av det – åter­fanns ald­rig. Trots att man in­te vet med sä­ker­het var my­ten om den flygande holländaren kom­mer ifrån så kan Fok­kes öde ha med sa­ken att gö­ra. Det mytomspun­na spökskeppet är in­te ba­ra känt för att seg­la för evigt, ut­an ock­så för sin snabb­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.