GALJONSFIGUREN HJÄLP­TE TILL ATT HÅL­LA SKEP­PET FLYTANDE

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Sjö­fa­ra­re har all­tid trott att den nak­na kvin­no­krop­pen för tur med sig. Det har bland an­nat vi­sat sig i ut­form­ning­en av skep­pens gal­jons­fi­gur som an­sågs va­ra skep­pets själ. En­ligt folk­tra­di­tio­nen kun­de en kvin­na lug­na ner oro­li­ga vat­ten, och ef­tersom seg­ling­en var be­ro­en­de av vä­der och vind trod­de man att kvin­no­fi­gu­ren i fören skul­le skyd­da skepp och be­sätt­ning. Det här gäll­de emel­ler­tid in­te livs le­van­de kvin­nor som du kan lä­sa mer om längst ner på si­dan.

Oav­sett hur star­ka stor­mar man rå­ka­de ut för trod­de man att skep­pet var osänk­bart så länge galjonsfiguren satt kvar på bogsprö­tet. De ut­smyc­ka­de gal­jons­fi­gu­rer­na var som po­pu­lä­rast om­kring år 1700, un­ge­fär i in­led­nings­fa­sen av pi­ra­ter­nas guld­ål­der. Men pi­ra­ter­na fick säl­lan till­fäl­le att väl­ja gal­jons­fi­gur själ­va – den satt ju i re­gel re­dan på skep­pet de stal.

Il­lu­stra­tor Da­vid Lloyd ga­ve V the mask, as he thought that Guy Faw­kes ought tobe ce­leb­ra­ted ins­te­ad of bur­ned

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.