ATT VISSLA OM­BORD LOCKADE FRAM DÅ­LIGT VÄ­DER OCH FÖR­DE OTUR MED SIG

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Un­der en seg­lats be­rod­de myc­ket av skep­pets väl­gång på väd­ret vil­ket gav upp­hov till en hel del vid­skep­lig­het. Att vissla om­bord an­sågs bland pi­ra­ter och and­ra sjö­män fö­ra otur med sig för skep­pet och dess be­sätt­ning, of­tast i form av då­ligt vä­der. Det var där­för för­bju­det. Man trod­de att viss­ling vid lugnt vä­der ska­pa­de vind och att viss­ling vid blå­sigt vä­der led­de till ku­ling – där­av det eng­els­ka ut­tryc­ket «whist­ling up a storm». Det fanns myc­ket an­nat som var för­knip­pat med vid­ske­pel­se till havs, till ex­em­pel att dö­pa om skep­pet, sät­ta se­gel på en fre­dag el­ler att en per­son dog om­bord – allt det­ta trod­des fö­ra otur med sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.