KVIN­NOR OM­BORD IN­NE­BAR OTUR

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Trots att gal­jons­fi­gu­rer i form av nak­na kvin­nor an­sågs skyd­da och väg­le­da skep­pet, var kvin­nor i re­gel in­te väl­kom­na om­bord ef­tersom man trod­de att de för­de otur med sig. I fle­ra vitt skil­da my­ter har kvin­nor skild­rats som grym­ma, far­li­ga och som ett po­ten­ti­ellt hot mot sjö­män­nen. Ka­lyp­so, en gre­kisk sjö­nymf, påstods ha haft för­må­gan att dis­tra­he­ra sjö­män med sin skönhet vil­ket led­de dem till un­der­gång. Kvin­nor var där­för i re­gel in­te väl­kom­na om­bord, men det be­ty­der in­te att de in­te be­fann sig till havs i nå­gon om­fatt­ning. Om man bort­ser från vid­ske­pel­ser­na så är det tro­li­ga­re att de­ras när­va­ro helt en­kelt ut­gjor­de för myc­ket dis­trak­tion för män­nen vil­ket kun­de le­da till bråk och slags­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.