AL­LA PI­RA­TER SEG­LA­DE UN­DER SAM­MA ÖKÄN­DA PI­RAT­FLAG­GA

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Det är en av de mest kän­da sym­bo­ler­na för sjö­rö­veri i mo­dern tid, men långt ifrån al­la pi­rat­skepp his­sa­de sam­ma flag­ga. Be­sätt­ning­ar­na seg­la­de un­der flag­gor av va­ri­e­ran­de form, stor­lek, färg och med oli­ka mo­tiv som re­pre­sen­te­ra­de oli­ka sa­ker. En helt svart flag­ga vi­sa­de till ex­em­pel att en be­sätt­nings­med­lem ha­de dött. Far­ty­gen ha­de of­ta fle­ra oli­ka flag­gor som de an­vän­de vid oli­ka till­fäl­len un­der sin re­sa, be­ro­en­de på land el­ler om­rå­de. En av flag­gans av­sik­ter var att skräm­ma fi­en­den och där­i­ge­nom mi­ni­me­ra de eg­na ska­dor­na vid plund­ring av de­ras skepp. Det fun­ge­ra­de of­ta. För vis­sa han­dels­skepp räck­te det med att se flag­gan för att de skul­le in­ja­gas med skräck. Flag­gor med oli­ka em­blem his­sa­des ock­så un­der på­gåen­de strid i syf­te att öka be­sätt­ning­ens mo­ral, men ock­så för att ska­pa pa­nik hos mot­stån­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.