PI­RA­TER BEGRAVDE SI­NA SKAT­TER SÅ ATT ING­EN KUN­DE HIT­TA DEM

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

En­ligt hi­sto­ris­ka do­ku­ment var det ovan­ligt att pi­ra­ter gräv­de ner si­na vär­desa­ker, och än­nu mer säll­synt var det att skat­ten be­grav­des i en trä­kis­ta på en öde ö. Mot slu­tet av 1600-ta­let in­såg Wil­li­am Kidd att han var ef­ter­lyst och att Royal Na­vy ef­ter­sök­te ho­nom och hans be­sätt­ning, så han göm­de de­lar av sitt byte i när­he­ten av New York och pla­ne­ra­de att an­vän­da det som på­tryck­ning un­der rät­te­gång­en. Men det hit­ta­des och gräv­des upp av brit­ter­na in­nan Kidd hann gö­ra det och an­vän­des istäl­let som gra­ve­ran­de be­vis mot ho­nom. Ryk­ten om mäng­der av ner­gräv­da skat­ter run­tom värl­den följ­de gi­vet­vis, men inga be­vis – var­ken fy­sis­ka el­ler ned­teck­na­de – har åter­fun­nits. Pi­ra­ter ten­de­ra­de i all­män­het att nju­ta av, spen­de­ra och köp­slå med si­na ri­ke­do­mar sna­ra­re än att sam­la på dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.