PAPEGOJAN VAR ETT VAN­LIGT HUS­DJUR OM­BORD PÅ PI­RAT­SKEPP

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Man ser dem of­ta sit­ta på pi­rat­kap­te­nens ax­el i po­pu­lär­kul­tu­ren. Pa­pe­go­jor var kanske ing­et van­ligt hus­djur om­bord på skeppen, men det var van­li­ga­re än man skul­le kun­na tro. Un­der 1600- och 1700ta­len be­fann sig pi­rat­be­sätt­ning­ar­na mitt i sin tids stora eko­no­mis­ka och geo­gra­fis­ka om­välv­ning­ar när de res­te till när och fjär­ran och upp­täck­te nya plat­ser. De följ­de of­ta de po­pu­lä­ra han­dels­rut­ter­na och höll sig nä­ra po­ten­ti­el­la by­ten i Västin­di­en, In­dis­ka oce­a­nen och längs Väst­af­ri­kas kust. Med des­sa ex­o­tis­ka plat­ser följ­de ex­o­tis­ka djur. Han­deln med ex­o­tis­ka hus­djur in­ne­bar att män­ni­skor hem­ma­vid gär­na be­ta­la­de en re­jäl slant för pa­pe­go­jor och and­ra ovan­li­ga djur som pi­ra­ter­na en­kelt fick tag på i fjär­ran ham­nar. För pi­ra­ter­na var de allt­så i de fles­ta fall mer av en han­dels­va­ra och mind­re av ett hus­djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.