PI­RA­TER VAR BRU­TA­LA OCH BLOD­TÖRS­TI­GA TYRANNER

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Näs­tan inga pi­ra­ter grun­da­de si­na buc­kan­jär­liv på en för­kär­lek för våld. De såg sig själ­va som köp­män som ar­be­ta­de och gjor­de af­fä­rer i syf­te att gö­ra vinst. Att stri­da var ba­ra ak­tu­ellt av tak­tis­ka skäl el­ler när det var ab­so­lut nöd­vän­digt. Strid med­för­de all­tid risk för ska­dor och dödsfall, samt ska­dor på el­ler för­lust av far­ty­get el­ler det po­ten­ti­el­la by­tet. Pi­ra­ter var an­ge­läg­na att mi­ni­me­ra ska­dor­na så långt som möj­ligt – om man kun­de plund­ra ut­an att slåss så gjor­de man det. Of­ta gav han­dels­skep­pen upp så fort de såg pi­rat­flag­gan och hör­de lju­det av ka­no­n­eld, de an­såg att strid var för ris­ka­belt och lät sig hell­re plund­ras på sin last. Om han­dels­far­ty­gets be­sätt­ning än­då var be­red­da att stri­da ho­ta­de pi­ra­ter­na of­ta med att slak­ta dem som gjor­de mot­sånd och att ta dem som lyd­de till­fånga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.