PI­RA­TER HA­DE OF­TA TRÄ­BEN

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Det finns en an­nan kli­ché som vi har Ro­bert Lou­is Ste­ven­son och hans Skatt­kam­marön att tac­ka för. Hu­vud­an­ta­go­nis­ten Long John Sil­ver är be­römd för att ba­ra ha ett ben. Hi­sto­riskt sett finns det dock få do­ku­men­te­ra­de fall av den sor­tens ska­da som Ste­ven­son har för­sett sin ka­rak­tär med. Fran­co­is Le Clerc var en pi­rat på 1500-ta­let som för­lo­ra­de ett ben vid strid i Gu­ern­sey. Han fick då smek­nam­net Pie de Pa­lo av span­jo­re­na och Jam­be de Bo­is av si­na lands­män, bå­da nam­nen be­ty­der un­ge­fär trä­ben. My­ten har fak­tiskt viss bä­ring ef­tersom den ty­pen av ska­da lätt upp­stod un­der strid el­ler vid olyc­kor som in­träf­fa­de un­der de dag­li­ga syss­lor­na. Men när allt kom till kri­tan ten­de­ra­de pi­ra­ter in­te att va­ra en­ben­ta of­ta­re än and­ra sjö­män – det kun­de li­ka gär­na hän­da dem som var lag­ly­di­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.