PI­RA­TER BAR OF­TA ÖGONLAPP

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Fak­tum är att det stäm­mer när det gäl­ler vis­sa pi­ra­ter, men det be­rod­de in­te all­tid på att de ha­de ska­dat el­ler för­lo­rat ett öga i strid. Det finns få vitt­nes­mål som stö­der te­o­rin, men vis­sa histo­ri­ker me­nar att pi­ra­ter of­ta bar ögonlapp ef­tersom den hjälp­te be­sätt­ning­en att se bätt­re i mör­ker. Det var ex­tra vik­tigt un­der strid när pi­ra­ter­na kon­stant rör­de sig ovan och un­der däck ef­tersom det kan ta ögo­nen upp till 25 mi­nu­ter att stäl­la om helt från skarpt ljus till mör­ker. Om ögat un­der lap­pen re­dan var ut­satt för mör­ker kun­de de snabbt flyt­ta lap­pen till ”dags­ljus­ö­gat” och på så vis snabbt stäl­la om till mör­ker och där­i­ge­nom bli mer ef­fek­ti­va i strid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.