VOICE TAR TON

Stil­bildan­de nit­ti­o­talsva­ru­mär­ket Voice åter­upp­står i upp­da­te­rad skep­nad un­der över­in­se­en­de av form­gi­va­ren Mat­ti­as Sten­berg.

Plaza Deco - - I Framkant -

På nit­ti­o­ta­let var Voice en av fö­re­gång­ar­na i den nor­dis­ka mi­ni­ma­list­våg som gjor­de upp med det max­a­de åt­ti­o­ta­let och la­de grun­den för vad som skul­le kom­ma att kal­las det svens­ka de­sig­nund­ret. När va­ru­mär­ket, som i dag är en del av Ire Mö­bel, skul­le upp­da­te­ras i bör­jan av 2017 kon­tak­ta­des form­gi­va­ren Mat­ti­as Sten­berg. Det bör­ja­de som en öp­pen frå­ga.

– Jag och män­ni­skor­na bakom Voice ha­de va­rit i kon­takt om and­ra pro­jekt ti­di­ga­re och jag fick frå­gan vad jag skul­le gö­ra om jag fick be­stäm­ma, be­rät­tar Mat­ti­as.

Sva­ret led­de till att han fick ta an­svar för va­ru­mär­kets nylansering och ku­re­ra den förs­ta kol­lek­tio­nen som lan­se­ras just nu.

Mat­ti­as vi­sion var att vid­ga va­ru­mär­kets fo­kus på för­va­ring till or­ga­ni­se­ring och ska­pa en mångsidig och funk­tio­nell kol­lek­tion med hög ni­vå på bå­de ma­te­ri­al och hant­verk. De­sig­nen är av­ska­lad och tid­lös för att kun­na fun­ge­ra i många oli­ka sam­man­hang. Han gör en pa­ral­lell med mo­de­värl­dens basplagg för att för­kla­ra vad han me­nar.

– Det är ing­en slump att det är basplag­gen som le­ver vi­da­re i gar­de­ro­ben år ef­ter år. De har ett ned­to­nat ut­tryck som bå­de gör att de går att kom­bi­ne­ra med allt an­nat och att de kla­rar stå för sig själ­va, sä­ger han.

Mat­ti­as vän­de sig till form­gi­var­na Ca­te & Nel­son och Ni­na Jobs för att till­sam­mans med ho­nom själv stå för de­sig­nen av den förs­ta kol­lek­tio­nen, A New Stan­dard. Bland ny­he­ter­na märks Ca­te & Nel­sons vägg­fas­ta hyll­sy­stem Le­vi­er, Ni­na Jobs trans­pa­ren­ta fri­ståen­de hyl­la Tre och Mat­ti­as Sten­bergs ele­gan­ta skåp­sy­stem Cham­fer i ljus varmskim­ran­de ame­ri­kansk ask. Med det sta­pel­ba­ra för­va­ringstrå­get Ai­no och dag­bäd­den Norm, de­sig­na­de av Mat­ti­as, flyt­tar Voice ock­så ut på var­dags­rums gol­vet.

Av­ska­lad de­sign kan kän­nas bå­de till­ta­lan­de och av­vi­san­de. Hur den upp­levs be­ror till stor del på kva­li­te­ten på de­tal­jer, ma­te­ri­al och hant­verk. F ö ratt­hit­ta­de bäs­ta pro­duk­tions­möj­lig­he­ter­na för­var je ma­te­ri­alslag sam­ar­be­tar Voice med ett an­tal no­ga ut­val­da le­ve­ran­tö­rer, bland and­ra Lammhults Snic­ke­ri i Lammhult.

– Omsor­gen om de­tal­jer och ma­te­ri­al sit­ter djupt i Vo­i­ces dna. Det vi­su­el­la ut­tryc­ket är av­ska­lat men upp­le­vel­sen är varm och in­bju­dan­de, sä­ger Mat­ti­as Sten­berg.

Form­gi­va­ren Mat­ti­as Sten­berg lig­ger bakom trans­for­ma­tio­nen av va­ru­mär­ket Voice. För­va­ringstrå­get Ai­no och dag­bäd­den Norm in­går i nya kol­lek­tio­nen A New Stan­dard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.