TID­LÖS DE­SIGN UR ARKIVEN

Fe­no­me­net med åter­lan­se­ring­ar av tid­lös 1900- tals­de­sign ba­ra väx­er. Dans­ka de­sign­fö­re­tag har va­rit fö­re­gång­a­re men i år pre­sen­te­rar bå­de Swe­de­se och Gem­la bland an­nat fem­ti­o­tals­de­sign av Yng­ve Ek­ström.

Plaza Deco - - I Framkant -

Vad är det som gör att viss de­sign fort­sät­ter att va­ra ef­ter­frå­gad, oav­sett vil­ka tren­der som rå­der, me­dan an­nan kan va­ra våld­samt po­pu­lär när den är ny för att se­dan glöm­mas bort? Finns det nå­gon ma­gisk ek­va­tion av ut­form­ning och ma­te­ri­al, tids­an­da och ti­ming, per­so­ner och hän­del­ser? Oav­sett vil­ket så har allt fler de­sign­fö­re­tag som är gam­la nog att ha en hi­sto­risk de­sign­ka­ta­log för­stått vär­det av att le­ta guld­klim­par i arkiven. Un­der någ­ra år har fö­re­tag som Carl Han­sen & Søn, Fritz Han­sen, Gu­bi, Gem­la och Iit­ta­la med fram­gång pre­sen­te­rat ny­gam­la pro­duk­ter från mit­ten av 1900- ta­let. Och ti­den för de­signar­ke­o­lo­gi har ald­rig va­rit bätt­re än i dag, när åter­brukstan­ken är hög­ak­tu­ell och mö­bel­kö­pa­re som har råd gär­na vill tän­ka lång­sik­tigt och sat­sa på kva­li­tet som hål­ler länge.

En vik­tig fak­tor när det gäl­ler trämöb­ler är ut­veck­ling­en av di­gi­ta­la verk­tyg, som kan gö­ra till­verk­ning­en bil­li­ga­re och där­med ock­så möb­ler­na mer kon­kur­rens­kraf­ti­ga. Dans­ka Carl Han­sen & Søn för­fo­gar över ett stort ar­kiv med skis­ser av den ge­ni­a­le och fre­ne­tiskt pro­duk­ti­ve form­gi­va­ren Hans J. Weg­ner. Ty­värr ha­de den per­fek­tio­nis­tiskt lag­de Weg­ner, som blev en nä­ra vän till fa­mil­jen Han­sen, ock­så svårt att kom­pro­mis­sa med de­tal­jer, vil­ket led­de till att många av hans sto­lar in­te kom i pro­duk­tion. De avan­ce­ra­de kon­struk­tio­ner­na kräv­de myc­ket ar­be­te och blev helt en­kelt för dy­ra. Men med da­gens da­tor­styr­da frä­sar går det snabbt att for­ma de­tal­jer som en snic­ka­re ti­di­ga­re fick äg­na tim­mar åt. För­ra året lan­se­ra­de Carl Han­sen & Søn bland an­nat CH26, en köks­stols­ver­sion av Weg­ners klas­sis­ka karm­stol CH22 som ald­rig ti­di­ga­re va­rit i pro­duk­tion.

I år väc­ker fö­re­ta­get liv i två möb­ler av två and­ra av Dan­marks all­ra störs­ta form­gi­va­re. 1952 fick Ar­ne Jacob­sen i upp­drag att de­sig­na ett ar­bets­bord som en gå­va från varvs­in­du­strin Bur­meis­ter & Wain till Ame­ri­can- Scan­di­na­vi­an Founda­tions kon­tor i New York. Jacob­sen ri­ta­de So­ci­e­ty Tab­le, ett ele­gant av­ska­lat skriv­bord i stål, trä och lä­der, med in­te­gre­rad ar­bets­be­lys­ning som Carl Han­sen & Søn nu tar i pro­duk­tion.

– Det är en mö­bel med sto­ra vi­su­el­la, skulp­tu­ra­la och funk­tio­nel­la kva­li­te­ter som pas­sar bra i Carl Han­sen & Søns port­fo­lio, sä­ger Knud Erik Han­sen, vd och son­son till Carl Han­sen.

Fö­re­ta­gets and­ra åter­lan­se­ring i år är Poul Kjaer­holms förs­ta stol PK1 med sits i rot­ting, vil­ket var de­sig­nerns första­val som ma­te­ri­al.

Att lyf­ta fram och mark­nads­fö­ra äld­re de­sig­ni­ko­ner är en gren där dans­ka de­sign­fö­re­tag än så länge har lyc­kats bätt­re än svens­ka. Men det sak­nas na­tur­ligt­vis in­te möj­lig­he­ter. Ett av Sve­ri­ges mest an­ri­ka mö­bel­fö­re­tag, Swe­de­se i Vag­ge­ryd, för­fo­gar ex­em­pel­vis över ett rikt ar­kiv med skis­ser och rit­ning­ar av grun­da­ren Yng­ve Ek­ström, som bland an­nat ska­pa­de den svens­ka få­töl­ji­ko­nen La­mi­no. Med stöd av form­gi­va­ren Mo­ni­ca Förs­ter i rol­len som cre­a­ti­ve director har fö­re­ta-

The­ma, de­sign Yng­ve Ek­ström 1953, nu i pro­duk­tion hos Swe­de­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.