Mäs­ter Åke

Plaza Deco - - Ledare - RIKARD LIND Chefre­dak­tör

K an­hän­da bor­de jag in­te skri­va den här tex­ten.

Egent­li­gen bor­de nog he­la den här si­dan ut­gö­ras av ett fo­to­gra­fi i stäl­let. In­te på mig – men på nå­got fint!

Äm­ne­na i vår sto­ra lil­la värld – in­red­ning, ar­ki­tek­tur, de­sign, fär­ger, for­mer, ma­te­ri­al – för­med­las ju på ett svårsla­get sätt ge­nom vi­su­ell ge­nom­slags­kraft, bil­der som gri­per tag, lyf­ter, tar en med, in­spi­re­rar.

I syn­ner­het när Åke E: son Lind­man står bakom ka­me­ran.

Bo­mäs­san Bo85 i Upp­lands Väs­by lå­ter kanske in­te som en le­gen­da­risk till­dra­gel­se, men ack vad man kan be­dra sig. Det var då Åke plå­ta­de ar­ki­tek­tur för förs­ta gång­en. Han kän­de di­rekt att det var hans grej, han ha­de hit­tat hem i ar­ki­tek­tu­ren och bör­ja­de ” stä­da un­dan” al­la and­ra ty­per av upp­drag för att ute­slu­tan­de äg­na sig åt ar­ki­tek­tur och de­sign.

Drygt 30 år se­na­re kan Åke E: son Lind­man med rät­ta kal­las mäs­ter­fo­to­graf. Han har job­bat för och med de fles­ta av vikt. Han har ta­git svenskt ar­ki­tek­tur­fo­to till en ny ni­vå – som en svensk Ju­li­us Shul­man.

Gre­jen med Åke är att han fat­tar. Ar­ki­tek­tur är in­te ba­ra en bygg­nad, det är ett histo­rie­be­rät­tan­de. Det finns de som miss­tar sig på det. In­te Åke. Hans bil­der har en slå­en­de klar­het, och även en själv­klar­het – det känns som att mo­ti­vet in­te skul­le kun­na av­bil­das på nå­got an­nat sätt, från nå­gon an­nan vin­kel. Den där in­re kom­pas­sen, för­må­gan att kän­na av och lä­sa in kon­tex­ten, sto­ryn, gör att bil­der­na kan tas från en de­ci­me­ters håll el­ler två kilo­me­ter bort. Om det är sant som de sä­ger att det fanns en man som kun­de ta­la med häs­tar, så är Åke man­nen som kan ta­la med hus.

Vi tilläg­nar Åke E: son Lind­man och hans eg­na fa­vo­rit­bil­der he­la 30 si­dor i det här num­ret.

Du hål­ler för öv­rigt i en ovan­ligt fet tid­ning, men för den sa­kens skull in­te trött. 180 si­dor. Än­nu mer bang för buck­sen. Ett steg mot att ut­veck­la Pla­za De­co yt­ter­li­ga­re, gö­ra den än­nu ge­ne­rö­sa­re, in­tres­san­ta­re, vi­su­el­la­re!

Ta ut li­te kva­li­tets­tid för dig själv och njut av en hi­sto­risk Bru­no Mat­hs­son- vil­la i Vär­na­mo och en sen­sa­tion till be­tong­bun­ker i Mex­i­co Ci­ty, läs om till­bli­vel­sen av Na­tio­nal­mu­seums snart iko­nis­ka ljus­kro­na, blän­das av bil­verk­stans nya ljus och följ med en ho­tell­helg till Claes­son Ko­i­visto Ru­nes Ber­gen.

Vi ses till vå­ren!

» Hans bil­der har en slå­en­de klar­het, och även en själv­klar­het. «

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.