MEDARBETARE

Plaza Deco - - Ledare -

1. ANNIKA KAMPMANN

Sty­list An­ni­kas driv och säk­ra stil­käns­la tar sig många ut­tryck. Hon job­ba­de som mo­dede­ko­ra­tör och plug­ga­de sce­no­gra­fi in­nan hon bör­ja­des om in­red­nings­sty­list. Se­dan dess har hon job­bat med de fles­ta stör­re svens­ka ma­ga­si­nen, re­klamupp­drag och in­red­ning av kun­ders hem. I hös­tas de­sig­na­de hon den svens­ka mon­tern på Lon­don De­sign Fes­ti­val.

– Jag har ock­så Props by Kampmann där jag hand­ploc­kar unik de­sign och konst­hant­verk till ut­ställ­ning­ar och mitt lil­la gal­le­ri och showroom på Grev­ga­tan i Stock­holm där jag ock­så har min stu­dio, be­rät­tar Annika.

2. PEO OLSSON

Fo­to­graf Lun­da­ba­se­ra­de Peo Olsson är fo­to­graf och ar­be­tar med upp­drag, men ock­så med läng­re pro­jekt i egen re­gi. Han är ut­bil­dad vid ICP i New York och har ock­så en MFA från Gö­te­borgs Uni­ver­si­tet. Han stäl­ler re­gel­bun­det ut bå­de hem­ma och ut­om­lands.

– Bru­no Mat­hs­son- huset i Vär­na­mo som jag har fo­to­gra­fe­rat i det här num­ret är ett pro­jekt som in­tres­se­rar mig på oli­ka plan. Dels som åter­upp­täckt ar­ki­tek­to­niskt kul­tur­arv, med en äga­re som vill ploc­ka fram en ur­sprung­lig ka­rak­tär. Och dels ef­tersom jag vux­it upp med en Mat­hs­son- pro­to­typ, vars my­tis­ka sta­tus på­ver­kat mig bå­de som ob­jekt och idé.

3. ALEXANDER CRISPIN

Fo­to­graf Se­dan länge eta­ble­rad som en av Sve­ri­ges främs­ta re­klam­fo­to­gra­fer med en bredds om in­klu­de­rar stil­le­ben fo­to­gra­fi, por­trätt och en ut­präg­lad käns­la för au­ten­tis­ka och fa­sci­ne­ran­de mil­jö­er – som bil­verk­stan där han plå­ta­de job­bet om oli­ka lam­por i det här num­ret av Pla­za De­co.

– Jag har länge ve­lat gö­ra ett jobb i ga­ra­get där jag by­ter däck på bi­len, be­rät­tar han. Det är en ge­nu­in och per­son­lig verk­stad – med sal­sa ström­man­de ur hög­ta­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.