TILLBAKALUTAD

An­to­nio Cit­te­ri­os funk­tio­nel­la club­få­tölj A. B. C. för ita­li­ens­ka Flex­form blev en hit när den lan­se­ra­des i Mi­la­no 1996. Tju­go år se­na­re fick en upp­da­te­rad ver­sion med nam­net A. B. C. D. ett he­dersom­näm­nan­de i det pre­stige­fyl­da de­sign­pri­set Com­pas­so d’Oro

Plaza Deco - - I Framkant -

ARMSTÖDEN SOM FÖRSVANN An­to­ni Cit­te­ri­os förs­ta ver­sion A. B. C. ha­de en en ram av run­da stål­rör runt ryg­gen, med arm­stöd som gick ut på si­dor­na och se­dan ner i vin­kel. På A. B. C. D. har arm­stö­det ta­gits bort för att ge få­töl­jen ett mju­ka­re ut­tryck.

FUNKISREFERENSER De fyr­kan­ti­ga dy­nor­na är Cit­te­ri­os blink­ning till det este­tis­ka ar­vet från den ti­di­ga funk­tio­na­lis­men som tog form på Bau­haus­sko­lan. Fun­kis­re­fe­ren­sen var än­nu tyd­li­ga­re iden ur­sprung li­ga­ver­sio­nen A. B. C. från 1996, som ha­de en fyr­kan­tig ram med arm­stöd av run­da stål­rör.

LÄTTMÖBLERAD En grund­tan­ke med de­sig­nen var att ska­pa en funk­tio­nell och mångsidig club­få­tölj i ett for­mat som fun­ge­rar även i ett be­grän­sat ut­rym­me. De har­mo­nis­ka pro­por­tio­ner­na och ba­lan­sen i lin­je­spe­let är ty­pis­ka för de­sig­nern An­to­nio Cit­te­ri­os form­giv­ning.

VILVÄNLIG Funk­tio­nen att rygg­stö­det kan fäl­las bak­åt möj­lig­görs av en pa­ten­te­rad me­ka­nism i och un­der dy­nor­na. I den ny aver­sio­nen A. B. C. D. har me­ka­ni­ken upp­da­te­rats så att sit­sen kan skju­tas fram­åt med ett en­kelt hand­grepp – en vil­stol i club­få­tölj­for­mat.

FASTA RAMAR På A. B. C. D. lik­som på fö­re­gång­a­ren A. B. C. är det den ex­ter­na me­tall­ra­men som de­fi­ni­e­rar få­töl­jens vo­lym. Ef­tersom ra­men in­te be­hö­ver va­ra rör­lig för att rygg­stö­det ska kun­na fäl­las kun­de An­to­nio Cit­te­rio gö­ra den nätt och ele­gant.

MARKKONTAKT Det finns en om­vänd kor­re­la­tion mel­lan sitt­höj­den och ni­vån av av­spän­ning i sit­tan­det. En detalj som skil­jer bå­de A. B. C. och ef­ter­föl­ja­ren A. B. C. D. från de fles­ta club­få­töl­jer är sit­sens lå­ga pla­ce­ring och från­va­ron av ben. Ef­fek­ten på­min­ner om en kud­de lagd di­rekt på gol­vet. Vad skul­le kun­na va­ra mer av­slapp­nat än det?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.