PERNILLA FLORENZ

Plaza Deco - - I Framkant -

Vil­ken typ av mö­bel kom­mer ni att åter­lan­se­ra och av vil­ken form­gi­va­re?

– Vi lan­se­rar en stål­stol med rot­tingsits av Poul Kjær­holm från 1955, PK1 Wic­ker, och skrivbordet So­ci­e­ty Tab­le av Ar­ne Jacob­sen från 1952. Vad är det som gör att ni tror på just de pro­duk­ter­na på da­gens mark­nad?

– De här möb­ler­na som är ri­ta­de av vå­ra sto­ra ar­ki­tek­ter upp­fyl­ler myc­ket högt ställ­da krav på kva­li­tet, bå­de i ma­te­ri­al och hant­verk och ut­i­från eko­lo­gisk till­verk­ning. De har klas­sis­ka lin­jer som ef­ter­frå­gas över he­la värl­den just nu och det kom­mer det att gö­ra i många år. Ge­ne­rellt, vil­ka kan för­de­lar­na va­ra med att åter­lan­se­ra en äld­re de­sign jäm­fört med en ny?

– Ny de­sign är of­ta till­ver­kad av konst­gjor­da ma­te­ri­al och fram­ställ­da i låg­lö­ne­län­der un­der för­hål­lan­den som vi in­te kan stäl­la oss bakom. Vå­ra äld­re möb­ler är till­ver­ka­de av säk­ra na­tur­ma­te­ri­al. De är väl­kän­da och ska­par en hem­trev­lig käns­la när man kom­mer hem ef­ter en ar­bets­dag om­gi­ven av stål, plast, glas och bul­ler. Och de be­hål­ler sitt vär­de över tid. Man kan äls­ka dem he­la li­vet ut­an att trött­na.

Skrivbordet So­ci­e­ty Tab­le ri­ta­des av Ar­ne Jacon­sen 1952, som en gå­va till Ame­ri­can- Scan­di­na­vi­an So­ci­e­tys kon­tor i New York och lan­se­ras i år av Carl Han­sen & Søn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.