I FRAMKANT

Plaza Deco - - I Framkant -

get bör­jat gå ige­nom arkiven för att se vad som skul­le kun­na va­ra re­le­vant för i dag. Först ut är karm­sto­len Ca­ryn­go, som var ett sam­ar­be­te mel­lan Yng­ve Ek­ström och Carl Malm­s­ten, trä­sto­len The­ma av Yng­ve Ek­ström samt en myc­ket vacker va­ri­ant av La­mi­no med sits i rot­ting.

Ba­ra tolv mil sö­der om Vag­ge­ryd lig­ger Diö, där Gem­la har till­ver­kat trämöb­ler se­dan 1861. Un­der åren har fö­re­ta­get hun­nit sam­ar­be­ta med namn­kun­ni­ga form­gi­va­re som Uno Åh­ren, Pe­ter Celsing, Nis­se Strin­ning och Jo­nas Boh­lin. För­ra året kom Gem­la till Stock­holms mö­bel­mäs­sa med fem hi­sto­ris­ka stol­mo­del­ler som ef­ter år av ur­vatt­ning åter­ställts till ori­ginal­form, men pre­sen­te­ra­des med en ny yt­be­hand­ling.

– Gem­la har gjort om­kring 2 000 sto­lar ge­nom åren. Vi har gått in i arkiven och frå­gat oss vad som skul­le kun­na fun­ge­ra i dag. Vi vill in­te va­ra del av den här hets­jak­ten med stän­digt nya mo­del­ler, där­för ser vi ef­ter i arkiven in­nan vi tar fram någon­ting nytt, sä­ger Ben­ny Her­mans­son som köp­te bo­la­get för ett par år se­dan.

I år har man ploc­kat upp Nis­se Strin­nings böjträ­stol Mi­chael och Yng­ve Ek­ströms ele­gan­ta Gra­cell från 1956.

När det gäl­ler just trä finns det ock­så en kon­kret fak­tor med av­gö­ran­de be­ty­del­se för vil­ka möb­ler som blir tid­lö­sa klas­si­ker och vil­ka som glöms bort, näm­li­gen kva­li­te­ten på själ­va kon­struk­tio­nen.

– En vik­tig sak att lyf­ta fram när man ta­lar om tid­lös de­sign är att den byg­ger på en kon­struk­tion som över­le­ver. Det hand­lar in­te ba­ra om form och yta. Det har fler di­men­sio­ner än så, kon­sta­te­rar han.

Och håll­bar­he­ten har na­tur­ligt­vis en eko­no­misk aspekt. Iko­nisk möbel­de­sign som vi­sat sig hål­la över tid är dy­ra i de kor­ta per­spek­ti­vet, men be­hål­ler – och i vis­sa fall ökar – sitt vär­de på andra­hands­mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.