SONNIE BYRLING

Plaza Deco - - I Framkant -

Vil­ken typ av mö­bel kom­mer ni att åter­lan­se­ra och av vil­ken form­gi­va­re? – Vi har ta­git fram karm­sto­len Ca­ryn­go, som var ett sam­ar­bets­pro­jekt mel­lan Yng­ve Ek­ström och Carl Malm­s­ten, Yng­ve Ek­ströms stol The­ma

och en ver­sion av La­mi­no med sits i rot­ting. Vad är det som gör att ni tror på just de pro­duk­ter­na på da­gens mark­nad?

– Vi har sett att det finns en läng­tan bland vå­ra kun­der ef­ter pro­duk­ter som är klas­sis­ka. När det gäl­ler La­mi­no Rot­ting så vet vi att den är ef­ter­frå­gad ef­tersom vi säl­jer så myc­ket av La­mi­no i dag. The­ma kom­mer i platt pa­ket och är li­ten till for­ma­tet, vil­ket är in­tres­sant i dag. Ge­ne­rellt, vil­ka kan för­de­lar­na va­ra med att åter­lan­se­ra en äld­re de­sign jäm­fört med en ny?

– De­tal­jer­na är väl­digt ge­nom­ar­be­ta­de på vå­ra äld­re möb­ler och det är ju ett vär­de som finns kvar. Se­dan är det ock­så ett sätt att för­tyd­li­ga vårt va­ru­mär­ke. Har man pro­duk­ter i ett ar­kiv så finns det ock­så en histo­ria kring dem som för­hopp­nings­vis kan va­ra in­tres­sant.

Sto­len Mi­chael som åter­lan­se­ras av Gem­la, här i ett äld­re ut­fö­ran­de. De­sign Nis­se Strin­ning.

Swe­de­ses kanske mest väl­kän­da mö­bel, Yng­ve Ek­ströms klas­sis­ka La­mi­no från 1956, pre­sen­te­ras nu med sits i rot­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.