GRUNDFORMER I SAMSPEL

Tyd­lig­het och för­enk­ling är de vik­ti­gas­te de­sign­verk­ty­gen för form­gi­va­ren Sig­ne Hyt­te, ak­tu­ell med nya lam­pan Jour­ney för & tra­di­tion.

Plaza Deco - - I Framkant -

Lo­van­de form­gi­va­ren Sig­ne Hyt­te ex­pe­ri­men­te­ra­de med oli­ka sätt att kom­bi­ne­ra­de enk­la for­mer­na klot och rek­tang­el. Ge­o­me­tri öv­ning­ar­na led­de fram­till nya lam­pan Jour­ney för& tra­di­tion, en de­sign som sym­bo­li­se­rar full­må­nens re­sa över jor­den.

Den rek­tangu­lä­ra ba­sen kan stäl­las på ett bord el­ler häng­as på en vägg och har en dim­mer för att stäl­la ljus­styr­kan. Tyd­lig­he­ten och den långt driv­na för­enk­ling­en är ka­rak­tä­ris­tisk för hen­nes de­sign.

– Att re­du­ce­ra ett fö­re­mål till sin kär­na är den svå­ras­te och mest ut­ma­nan­de aspek­ten av form­giv­ning för mig, men ock­så den som ger mig mest, sä­ger hon.

Sig­ne Hyt­te tog ex­a­men på TEKO De­sign+ Bu­si­ness i Her­ning 2012. Se­dan dess har hon dri­vit sitt eget fö­re­tag pa­ral­lellt med upp­drag för & tra­di­tion. Port­föl­jen så här långt in­ne­hål­ler bland an­nat plä­den Rain i sam­ar­be­te med Kristi­na Kjær för Menu, bords­lam­pan Karl- Jo­han för New works och Di­a­go­nal bord och bänk för Woud.

I hös­tas in­red­de hon ett rum för &tra­di­tion i Coco Cha­nels mag­ni­fi­ka lä­gen­het i ett pri­vat­hus i Pa­ris. En dold pas­sage till kö­ket i de an­ti­ka trä­pa­ne­ler­na av­slö­jar att rum­met en gång an­vän­des som mat­sal, men i dag fun­ge­rar det som var­dags­rum. Hu­sets histo­ria va ren­vik­tig in­spi­ra­tions­käl­la, be­rät­tar Sig­ne.

– När man kom­mer in i lä­gen­he­ten får man en käns­la av stor­sla­gen­het och prakt. Det var vik­tigt för mig att möb­ler­na vi val­de fun­ge­ra­de till­sam­mans med hu­sets histo­ria. Jag val­de någ­ra av de mest iko­nis­ka möb­ler­na i & tra­di­tions kol­lek­tion, som Ar­ne Jacob­sens och Flem­ming Las­sens so a May­or.

Sig­ne Hyt­te in­red­de Coco Cha­nels lä­gen­het i Pa­ris på upp­drag av & tra­di­tion. Lam­pan Jour­ney av Sig­ne Hyt­te för & tra­di­tion.

Form­gi­va­ren Sig­ne Hyt­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.