VILT OCH VACKERT

Det är en ar­ki­tekts dröm. Att – näs­tan – ut­an be­gräns­ning få ska­pa sitt dröm­hus. I ett vid­sträckt, otämjt land­skap i det som kal­las Spa­ni­ens Tosca­na får tolv ar­ki­tek­ter från he­la värl­den möj­lig­het att för­verk­li­ga si­na vi­sio­ner bland oliv­od­ling­ar och pin­je

Plaza Deco - - I Framkant - TEXT URBAN NILMANDER FOTO CARIN TEGNER

Det är in­te helt lätt att hit­ta fram till de förs­ta två hu­sen i det väl­di­ga pro­jek­tet.

In­bäd­da­de bland trä­den mås­te man näs­tan ta sig än­da fram för att se och upp­le­va det be­tong­bru­ta­la hem­met ska­pat av chi­lens­ka ar­ki­tekt­fir­man Pe­zo von Ell­richs­hau­sen.

Ska­pa­ren av pro­jek­tet är den frans­ke ent­re­pre­nö­ren och fas­tig­hets­mag­na­ten Christi­an Bour­dais. Han har köpt 50 hek­tar mark i om­rå­det Ma­tar­raña, på grän­sen mel­lan Ara­gon och Ka­ta­lo­ni­en.

Det är ock­så han som valt ut de tolv ar­ki­tek­ter som ges chan­sen att för­verk­li­ga si­na dröm­mar. Bour­dais me­nar be­stämt att ar­ki­tek­tur är konst och kal­lar sig cu­ra­tor för ar­ki­tek­tur.

– De ar­ki­tek­ter jag har valt ut kom­mer ut­an tve­kan va­ra med och täv­la om Pritz­ker- pri­set de när­mas­te 30 åren, sä­ger han be­stämt.

Han dri­ver ett fö­re­tag i Pa­ris un­der nam­net So­lo Ga­le­rie till­sam­mans med Eva Al­bar­ran, som ar­be­tar med stör­re konst­pro­jekt in­om mo­dern konst.

– Jag tän­ker mig att ar­ki­tek­tur går mer och mer mot mo­dern konst och jag vill va­ra med och ge spän­nan­de ar­ki­tek­ter möj­lig­het att vi­sa vad de kan, sä­ger han.

Pro­jek­tet i det böl­jan­de land­ska­pet kal­las So­lo Houses. Först ut var ar­ki­tekt­fir­man Pe­zo von Ell­richs­hau­sen, grun­dad av Mau­ri­zio Pe­zo och So­fia von Ell­richs­hau­sen.

– Det här pro­jek­tet är verk­li­gen nå­got mel­lan konst och ar­ki­tek­tur. Det kan ver­ka pre­ten­tiöst men med de go­da in­ten­tio­ner­na ger pro­jek­tet oss ett vik­tigt för­tro­en­de, sä­ger Mau­ri­zio Pe­zo.

Vil­lan So­lo Pe­zo är med sin bru­ta­la be­tong­struk­tur pla­ce­rad på en hög kul­le och ser näs­tan ut som ett kon­troll­torn på en flyg­plats.

När vi är där ste­ker so­len från en klar­blå him­mel. Kon­tras­ten när man sti­ger in i hu­sets ned­re del blir så stark att det är svårt att se nå­got först. Det en­da lju­set är blått och kom­mer från ett un­der­jor­diskt föns­ter mot den dju­pa swim­ming­poo­len. Poo­len bin­der ihop de fy­ra rum­men. So­fia von El­lings­hau­sen har be­skri­vit det som att “man blir blöt om man vill gå rakt över till näs­ta rum”.

De chi­lens­ka ar­ki­tek­ter­na vill att de­ras de­sign ska kän­nas ele­men­tär och tid­lös. Fas­tig­hets­ä­ga­ren Christi­an Bour­dais sä­ger att han är in­flu­e­rad av Ca­se Study Houses i fem­ti­o­ta­lets Ka­li­for­ni­en. El­ler, en ti­di­ga­re fö­re­gång­a­re, Weis­sen­hof- pro­jek­tet i tju­go­ta­lets Stuttgart med hus ska­pa­de av Mi­es van der Ro­he, Le Cor­bu­si­er och Wal­ter Gro­pi­us för ett nytt sätt att le­va häl­so­samt.

I det vack­ra land­ska­pet med si­na me­del­ti­da by­ar klätt­ran­de upp på kul­lar­na, med si­na kri­stall­kla­ra vat­ten­drag och vil­da vat­ten­fall, tän-

» Hu­sen ska va­ra ut­ma­nan­de. «

ker Bour­dais för­verk­li­ga sitt eget epis­ka pro­jekt.

För­u­tom Pe­zo von Ell­richs­hau­sen har Ba­roz­zi Vei­ga, Ta­ti­a­na Bil­bao, Di­di­er Faus­ti­no, Sou Fu­ji­mo­to, An­ne Hol­trop, Junya Is­hi­ga­mi, Bijoy Jain, JohnstonMarklee, Ku­ehn Mal­vez­zi, Mos Ar­chi­tects och Of­fice KGDVS bju­dits in för att för­verk­li­ga si­na So­lo Houses.

Am­bi­tio­nen är att ska­pa lyx­i­ga fri­tids­hus där man till­bring­ar en be­grän­sad tid. I pro­jek­tet in­går även byg­get av ett ho­tell.

Po­äng­en med att hu­sen är tänk­ta som se­mester­bo­stä­der är att hu­sen ska va­ra ut­ma­nan­de, tan­ke­väc­kan­de och in­spi­re­ran­de att bå­de tit­ta på och upp­le­va.

De nya ägar­na till hu­sen - So­lo Pe­zo är re­dan sålt - ska kun­na kän­na sig rik­tigt so­lo i det ma­giskt böl­jan­de land­ska­pet.

Ba­ra fem mi­nu­ters pro­me­nad bort har näs­ta hus just bli­vit klart. Det är det bel­gis­ka Of­fice KGDVS, ett runt glas­hus i for­men av … en munk­ba­kel­se. Ett en­kelt cir­ku­lärt tak med en di­a­me­ter på 45 me­ter.

Ar­ki­tek­ter­na be­skri­ver si­na tan­kar som “ef­tersom om­rå­det är så im­po­ne­ran­de kän­de vi att ar­ki­tek­tu­ren skul­le va­ra näs­tan osyn­lig och ba­ra lyf­ta fram kva­li­te­ter­na i na­tu­ren”. De ytt­re de­lar­na av den långa fa­sa­den har skjut­dör­rar i me­tall som kan dras helt åt si­dan om man vill öpp­na rum­men.

Am­bi­tio­nen är att al­la tolv hu­sen i So­lo Houses- pro­jek­tet ska stå kla­ra som ett le­van­de mo­nu­ment över nu­ti­da ar­ki­tek­tur in­om fy­ra år.

Pe­zo von Ell­richs­hau­sen var först ut med sin bru­ta­la be­tong­lå­da. Ovan skiss på ge­men­samt om­rå­de, in­gång­en till So­lo Pe­zos fy­ra rum och KGDVS: s ex­te­ri­ör.

Detalj in­i­från Of­fice KGDVS: s run­da hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.