DE­SIGN MED PERSONLIGHET

Plaza Deco - - I Framkant -

CASA MECEANU

Vi gil­lar ho­tel­let Casa Meceanu i Se­su­ri, Ru­mä­ni­en, för att bå­de hu­sen och na­tu­ren är ma­giskt fi­na. Foto So­rin Mo­rar

PIERRE CHAPO

Ma­gen H Gal­le­ry i New York, som ha­de en fin ut­ställ­ning med form­gi­va­ren Pierre Chapo i hös­tas, har ock­så gett ut en bok. Man blir stän­digt glatt över­ras­kad när man ser hans möb­ler som känns otro­ligt in­no­va­ti­va och fi­na.

JIL SANDER PRÄSENS

Ut­ställ­ning­en om mo­de­de­sig­nern Jil Sander på Mu­se­um ang­e­wand­te kunst i Frank­furt hand­lar in­te ba­ra om klä­der­na ut­an om he­la va­ru­mär­ket, dess bredd och idéer. Den är väl­digt stor. De har bland an­nat byggt upp de­lar av gam­la bu­tikskon­cept. Vi­sas till sjät­te maj.

LOEWE, MI­A­MI

Lo­ewes bu­tik i Mi­a­mi har ett mo­nu­men­talt spann­måls­ma­ga­sin från 1700- ta­let i Spa­ni­en in­ställt i en mi­ni­ma­lis­tisk bu­tiks­mil­jö. Det känns nytt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.