Andréa­son & Lei­bel

” NÅ­GON KAL­LA­DE OSS FÖR KRE­A­TI­VA EXPERIMENTERANDE MINIMALISTER. DET STÄM­MER NOG”

Plaza Deco - - I Framkant -

Vil­ka är Andréa­son & Lei­bel?

– Vi är en de­signstu­dio som ar­be­tar bå­de med upp­drag och med eg­na pro­jekt där vi ex­pe­ri­men­te­rar med ma­te­ri­al, ut­tryck och be­rät­tan­de.

Hur bör­ja­de ni?

– Vi bör­ja­de dis­ku­te­ra de­sign från all­ra förs­ta da­gen vi sågs, vil­ket var 1995 i rökru­tan på HDK i Gö­te­borg. Där stod vi gans­ka of­ta och blev ett par. Ef­ter vår mas­ter i In­du­stri­de­sign star­ta­de vi fö­re­tag och snö­a­de in på be­lys­ning och gra­fisk de­sign. 2002 flyt­ta­de vi till Malmö.

Hur har ni ut­veck­lats se­dan dess?

– 2012 fick vi en för­frå­gan om att va­ra med på en ut­ställ­ning i Mi­la­no, vil­ket gav oss an­led­ning till att få ar­be­ta med pro­jekt på ett mer per­son­ligt sätt. Det var som att kom­ma ut ur gar­de­ro­ben och vi på­bör­ja­de den lust­fyll­da upp­täckts­re­san som vi fort­fa­ran­de be­fin­ner oss i. Idag pro­du­ce­rar vi en del pro­duk­ter själv.

Hur ly­der den mest re­le­van­ta be­skriv­ning­en av er i dag?

– Det är all­tid li­ka svårt att sät­ta en eti­kett på sig själv. Nå­gon kal­la­de oss för kre­a­ti­va experimenterande minimalister. Det stäm­mer nog. Vi för­sö­ker en in­klu­de­ra en mänsk­lig di­men­sion till vår de­sign som i grun­den är gans­ka gra­fisk och själv­klar.

Vad brin­ner ni för?

– Bra de­sign. Vår driv­kraft är kic­ken vi får i den kre­a­ti­va pro­ces­sen och vi har märkt att den dess­utom ge­ne­re­rar ett bätt­re re­sul­tat oav­sett om det är tight in­du­stri­de­sign el­ler ett mer fritt ska­pan­de.

Vad häm­tar ni fram­för allt in­spi­ra­tion ifrån – och vad är bäst just nu?

– In­spi­ra­tio­nen häm­tar vi in­i­från, men frag­ment av konst­hi­sto­ris­ka re­fe­ren­ser åter­kom­mer of­ta i det vi gör. Och allt som slu­tar på - ur skulptur, ar­ki­tek­tur och na­tur.

– Just nu bubb­lar en sam­ti­da in­ter- na­tio­nell rö­rel­se som är mer pro­cess­ba­se­rad och ex­pe­ri­men­tell in­om ma­te­ri­al och ut­tryck. Någ­ra sam­ti­da ( och ett gam­malt) namn som vi tyc­ker är in­ne på in­tres­san­ta spår in­om det­ta är Faye Too­good, Odd Mat­ter, Mar­ga­ret de Pat­ta och vår svens­ka Jen­ny Nord­berg.

Vad är det bäs­ta ni g jort hit­tills?

– Det se­nas­te känns all­tid mest spän­nan­de. Pro­jek­ten som vi vi­sa­de i Lon­don och Eind­ho­ven i hös­tas är vi gla­da för – Black Hol­low Oc­ca­tio­nal Tab­le, Hub­ba­bub­ba Lamp och The Co­lumns. Se­dan lig­ger även en vägg­korg för Swe­dish Nin­ja högt på lis­tan. Det all­ra bäs­ta be­slu­tet vi ta­git var när vi för tre år se­dan skaf­fa­de en stor vacker och oöm stu­dio som vi kan rum­ste­ra om i när som helst un­der dyg­net.

Vad skul­le ni gär­na vil­ja upp­nå?

– Ar­bets­ro och ba­lans. Vi mås­te kon­cen­tre­ra oss på att få ut pro­duk­ter på mark­na­den men sam­ti­digt tyc­ker vi att det är vik­tigt att de­sig­ners ska få ar­be­ta ut­fors­kan­de med den kun­skap man har. Som fri konst­när finns det eko­no­mis­ka stöd­sy­stem för att kun­na gö­ra det, men in­te på sam­ma sätt för de­sig­ners el­ler ar­ki­tek­ter.

Vil­ka eg­na nyheter ser ni mest fram emot 2018?

– När­mast är en ut­ställ­ning i Stock­holm un­der mö­bel­mäs­san. Vi är ock­så väl­digt gla­da för ett nytt sam­ar­be­te med ett danskt mö­bel­fö­re­tag som drar igång nu un­der året, en ny lam­pa för Atel­jé Lyk­tan med lan­se­ring i höst och så blir det fler eg­na pro­jekt för­stås.

Hur vill ni be­skri­va Malmö som ( de­sign) stad i dag, och hur har den ut­veck­lats?

– Malmö har ett väl­digt tillå­tan­de kul­turkli­mat. Hål­rum­met som den fö­re det­ta in­du­strista­den läm­na­de ef­ter sig har fyllts med många kre­a­ti­va nä­ring­ar in­om de­sign, film, mo­de och spel. Vi upp­le­ver ing­en eli­tism el­ler kon­kur­rens här, tvärtom, sam­ar­be­te och ut­byte av er­fa­ren­he­ter.

Präg­lar sta­den/ plat­sen er de­sign på nå­got sätt?

– Den av­slapp­na­de at­ti­ty­den plus en stöt­tan­de de­sign com­mu­ni­ty gör oss mo­di­ga­re.

Kristi­an Andréa­son och Kristin Lei­bel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.