Bo­ka Ber­gen!

Plaza Deco - - I Framkant - Text: Rikard Lind Foto: Åke E: son Lind­man

Svi­dan­de vacker, hi­sto­risk, bil­dad, le­van­de – och nu med en räc­ka de­sign­ho­tell av Claes­son Ko­i­visto Ru­ne. Bör­jar bli dags att bo­ka en lång­helg i Ber­gen.

Ber­gen är Nor­ges näst störs­ta stad med cir­ka 250 000 in­vå­na­re. Den 50 mil långa tågre­san väs­terut från Oslo an­ses av många va­ra smått sen­sa­tio­nellt sce­nisk. Det obe­ro­en­de räl­sen­tu­si­as­tis­ka ame­ri­kans­ka säll­ska­pet – och för­med­la­re av lux­u­ö­sa tåg­trip­per – The So­ci­e­ty of In­ter­na­tio­nal Rail­way Tra­ve­lers tve­kar in­te att ut­se Ber­gens­ba­nan till en av värl­dens 25 vack­ras­te tåg­sträck­ning­ar på sin år­li­ga lis­ta. Än­då bör man kanske all­ra helst när­ma sig Ber­gen vat­ten­vä­gen. Dels är det en sä­re­gen skön­hets­upp­le­vel­se. Fläck­fritt sköt­ta hus i äld­re stil, med put­sa­de fa­sa­der i mil­da fär­ger, bå­de klätt­rar upp­för de grö­na bergs­si­dor­na och spil­ler ut i fjor­den.

Fram­för allt är vatt­net sta­dens rät­ta ele­ment. Ber­gens röt­ter går till­ba­ka till vi­kin­ga­ti­den, den om­ges på ett an­slå­en­de sätt av sju oli­ka berg och har ett rikt kul­turoch stu­dent­liv. Men det som kan kopp­las till vatt­net har präg­lat sta­dens mest. Un­der fle­ra hund­ra år var den en av de vik­ti­gas­te han­dels­plat­ser­na i Han­san och en knut­punkt mel­lan Nor­ge och öv­ri­ga Eu­ro­pa. Han­sa­ham­nen Bryg­gen är i dag UNESCO­stämp­lat världs­arv och en hub för kul­tur- och nö­jes­li­vet. Om man in­te re­dan ha­de anat det så un­der­stry­ker den sto­ra cen­tra­la fisk­mark­na­den fis­kets be­ty­del­se. Ber­gen kal­las ock­så Por­ten till fjor­dar­na. Lä­get mel­lan Har­dang­er­fjor­den och Sog­ne­fjor­den är yp­per­ligt.

Den världs­be­röm­da och myc­ket vy­korts­vän­li­ga båt­lin­jen Hur­tigru­ten bå­de på­bör­jas och av­slu­tas här.

När vi nu än­då pra­tar vat­ten och Ber­gen så går det in­te att kom­ma runt det – reg­net. Det reg­nar i Ber­gen. Myc­ket. Näs­tan jämt. 18,9 da­gar i må­na­den när det är som so­li­gast, nä­ra 28 da­gar som värst ( sep­tem­ber, ok­to­ber, no­vem­ber och de­cem­ber) en­ligt vä­dersta­tistik­tjäns­ten Foreca. Li­te drygt 2 600 mil­li­me­ter om året. Det be­ror på to­po­gra­fin och när­he­ten till At­lan­ten. Sta­den är be­lä­gen längst åt väs­ter på en land-

» Ber­gen kal­las Por­ten till fjor­dar­na. «

mas­sa där havs­vin­dar­na kom­mer från syd­väst. Dess­utom tving­as mol­nen att sti­ga ky­las ner av de om­gi­van­de ber­gen. Det här är vill­kor som kan få en att rutt­na. Man kan ock­så skaf­fa en bra syd­väst och gil­la lä­get. Är man po­si­tivt lagd som Kje­til Smørås så tar man någ­ra dans­steg i pö­lar­na och vän­der det he­la till sin för­del. För vad kan väl va­ra my­si­ga­re och mer ro­man­tiskt än att stan­na in­ne på ett här­ligt ho­tell en reg­nig dag ute vid fjor­dar­na?

Fa­mil­jen Smørås är Ber­gen­bor av hävd och ohej­dad va­na, med ett stort kul­tu­rellt in­tres­se och en­ga­ge­mang – och ho­tel­li­vet i blo­det. Fa­mil­jen har dri­vit ho­tell i tre ge­ne­ra­tio­ner. Även ho­tel­len är som en fa­milj som vux­it över tid. Fem styc­ken nu, al­la med en egen ka­rak­tär, al­la i en och sam­ma – in­te jät­testo­ra – stad, vil­ket ock­så är ex­tra­or­di­närt. Som över­gri­pan­de chef har Kje­til Smørås va­rit den mest dri­van­de kraf­ten i de se­nas­te årens ar­be­te med att ge De Ber­gens­ke – som ” ho­tell­ked­jan” he­ter – sin ­nu­va­ran­de kon­stel­la­tion och en upp­da­te­rad, ny­pres­sad ko­stym. Han be­skri­ver de fem ho­tel­len som Ber­gens mest väl­kom­nan­de ho­tell, Ber­gens liv­ful­las­te ho­tell, Ber­gens vack­ras­te ho­tell, Ber­gens mo­der­nas­te ho­tell och Ber­gens ele­gan­tas­te ­ho­tell.

De tre sist­nämn­da har Claes­son Ko­i­visto Ru­ne ska­pat in­red­ning­en till: Vil­la Ter­mi­nus, Zan­der K och Ber­gen Børs. Det vack­ra lju­sa Vil­la Ter­mi­nus från 1770 har en hu­vud­bygg­nad med två flyg­lar, spröj­sa­de föns­ter och en fa­sad av lig­gan­de trä­pa­nel. 18 rum. Tom­ten är ovan­ligt stor – det är ett ” man­sion” mitt i by­en! Zan­der K är helt nytt, in­i­från och ut. Grå­svart, slät fa­sad. Fy­ra vå­ning­ar. Sto­ra föns­ter i strikt sätt­ning. Lju­sa, halvt ge­nom­släpp­li­ga dra­pe­ri­er från golv till tak fil­tre­rar sta­den och det ur­ba­na. Rum­sin­te­ri­ö­rer i ned­to­nad färgska­la: kräm, bly­erts, varmt trä. Sob­ra stråk

» Mo­dern lyx är in­for­mell och ge­nu­in. «

Ned­to­nat i Zan­der K.

Ber­gen Börs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.