HYLLNING TILL SKAPARGLÄDJEN

Plaza Deco - - I Framkant -

Haha le­ver upp till nam­net. Stu­di­on är sy­no­nym med ska­pargläd­je och vill att de­sign ska roa. Nu har Haha fått fria hän­der av det ka­na­den­sis­ka lamp­fö­re­ta­get Lam­bert & Fils att form­ge lan­se­ring­en av nya Mi­le- kol­lek­tio­nen. Re­sul­ta­tet kan ses på Stock­holm De­sign We­ek 2018. Pla­za De­co bad Haha om in­spi­ra­tions­käl­lor­na till fem and­ra verk.

Alia ” Till vin­tern 2017 lan­se­ra­de vi vår förs­ta mass­pro­du­ce­ra­de pro­dukt. In­nan har vi fo­ku­se­rat på li­mi­te­ra­de och stör­re möb­ler. Ljus­sta­ken be­står av två for­mer som till­sam­mans kan om­for­mas. Den är in­tui­tiv och bju­der in till in­ter­ak­ti­vi­tet, en­kel men än­då klas­sisk. Nam­net kom­mer från la­tin, ’ an­nan’. Ju fler en­he­ter an­vän­da­ren har, desto fler för­än­der­li­ga ut­tryck kan Alia ska­pa.” IN­SPI­RA­TION: Rör­sy­stem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.