VIMA GOLV­LAM­PA

Plaza Deco - - I Framkant -

” Är en del i Vima- kol­lek­tio­nen, vår förs­ta mö­bel­se­rie, 2016. Vi häm­ta­de in­spri­a­ton från ar­ki­tek­to­nis­ka kon­struk­tio­ner från vår barn­dom med ett tjockt gra­fi skt form­språk men ock­så från klas­sis­ka ut­om­husar­ma­tu­rer. Lam­pans bot­ten är ut­hug­gen och ned­sli­pad mas­siv bit svart gra­nit som sta­bi­li­se­rar lam­pan. Glas glo­ben är hand­blåst från Små­land. Den är pro­du­ce­rad i en upp­la­ga av en­dast åt­ta ex­em­plar.” IN­SPI­RA­TION: Ga­tu­be­lys­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.