Swe­dish Nin­ja

” JAG ÄR TRÖTT PÅ KAPPLÖPNINGEN IN­OM SVENSK MÖBELINDUSTRI DÄR BOLAGEN VI­SAR SAM­MA SORTIMENT SOM GRANNEN”

Plaza Deco - - I Framkant -

Vem är Swe­dish Nin­ja?

– Ma­ria Gustavs­son, form­gi­va­re och pro­du­cent. Nam­net är ett smek­namn jag fick av en au­stra­li­en­sisk kom­pis när jag läs­te in­du­stri­de­sign i Austra­li­en.

Hur bör­ja­de du?

– Ef­ter min Mas­ter of De­sign på Qu­e­ens­land Col­lage of Art i Bris­ba­ne bör­ja­de jag job­ba på en mö­belstu­dio i Kö­pen­hamn som het­te Pe­li­kan Co­pen­ha­gen. När de fy­ra ägar­na till gick skil­da vägar följ­de jag med form­gi­va­ren Ehlen Jo­hans­son när hon star­ta­de sin egen stu­dio MEJK de­sign i Malmö. År 2007 val­de jag att gå vi­da­re och star­ta­de min egen stu­dio Swe­dish Nin­ja och bör­ja­de se­dan form­ge möb­ler samt in­red­ning åt små som sto­ra kun­der.

Hur har du ut­veck­lats se­dan dess?

– Idag har jag många la­ger hud på min nä­sa! Med åt­ta år som fri­lans i ba­ga­get har jag en bred er­fa­ren­het in­om form­giv­ning och in­red­ning och en stor för­del av att ha ar­be­tat bå­de med små som sto­ra bo­lag. So­ci­alt sätt har des­sa år gett mig ett stort nät­verk som idag är ovär­der­ligt.

– Idag kän­ner jag mig trygg i vad jag gör, jag har ing­et jag be­hö­ver be­vi­sa och jag går på min mag­käns­la. Och att om­bil­da Swe­dish Nin­ja till pro­du­cent har hit­tills va­rit fan­tas­tiskt in­spi­re­ran­de.

Hur ly­der den mest re­le­van­ta ­be­skriv­ning­en av dig i dag?

– En fo­ku­se­rad, en­vis, glad och in­spi­re­rad per­son som kas­tat sig ut på ett nytt även­tyr.

Vad brin­ner du för?

– För att ut­veck­la och hit­ta nya möj­lig­he­ter bå­de när det gäl­ler form, funk­tion och ma­te­ri­al. I fram­ti­den hop­pas jag att jag skall ha eko­no­mis­ka re­sur­ser för att be­dri­va pro­jekt med nya for­mer av ma­te­ri­al och till­verk­nings­me­to­der. Jag vill även ar­be­ta på en so­ci­al ni­vå, ska­pa till­växt och ta till- va­ra gam­la me­to­der och sät­ta dem i nytt ljus.

– Jag gil­lar att pus­ha och hit­ta nya tren­der. Jag vill ta till­va­ra på olik­he­ter, idag är det för myc­ket lik­si­dig­het och lik­ström. Jag är trött på kapplöpningen in­om svensk möbelindustri där bolagen vi­sar sam­ma sortiment som grannen. Jag vill gö­ra mot­sat­sen, hit­ta ett eget unikt Swe­dish Nin­ja­sor­ti­ment som byg­ger på sam­ar­be­ten med star­ka och skar­pa per­son­lig­he­ter.

Vil­ka häm­tar du fram­för allt in­spi­ra­tion ifrån – och vad är bäst just nu?

– Te­re­se Alstin, en av grun­dar­na till Höv­ding som idag ar­be­tar med bran­ch­ut­veck­ling in­om de­sig­nin­du­strin på Form/ De­sign Cen­ter i Malmö, in­spi­re­rar mig. Hen­nes ar­be­te är fram­åt­strä­van­de och har re­dan gjort av­tryck på den skåns­ka de­signsce­nen. Hon kom­mer att be­ty­da myc­ket för fram­ti­dens de­signscen.

– Min in­spi­ra­tion kom­mer of­ta från tren­der in­om klä­der, lop­pi­sar, om­giv­ning, en fa­brik, per­son­lig­he­ter runt mig. Jag tyc­ker att det är här­ligt att se att det väx­er fram små bo­lag ut­i­från de­sig­ners just med egen till­verk­ning. Det in­spi­re­rar mig. Samt att många av mi­na vän­ner nu sit­ter på kun­skap som kan för­änd­ra och för­bätt­ra verk­lig­he­ten.

Vad är det bäs­ta du g jort hit­tills?

– Att om­bil­da Swe­dish Nin­ja till att star­ta pro­duk­tion, att ta fram pro­duk­ter som jag tror på och att sam­ar­be­te med per­son­lig­he­ter jag tror på. Pro­dukt­mäs­sigt är jag stolt över min förs­ta pro­dukt för den gav mig möj­lig­he­ten att vå­ga gå vi­da­re, lam­pan Litt­le Dar­ling.

Vil­ka eg­na nyheter ser du mest fram emot 2018? – En ny an­slags­tav­la

Vil­ka and­ras nyheter ser du mest fram emot 2018?

– Jag är spänd på att se vad al­la Mal­mö­ba­se­ra­de de­sig­ners kom­mer gö­ra i år. 2017 var ba­ra bör­jan, jag tror att Malmö går BOOOM 2018 och ser fram emot att se de nya pro­duk­ter­na!

Hur vill du be­skri­va Malmö som ( de­sign) stad i dag, och hur har den ut­veck­lats?

– Den sto­ra för­änd­ring­en är sam­ar­be­tet mel­lan oli­ka form­gi­va­re i Malmö som vi har Malmö stad och Form/ De­sign Cen­ter att tac­ka för. Det­ta har ska­pat en platt­form som gör oss al­la mer syn­li­ga. Jag skul­le sä­ga att Malmö för sin stor­lek har myc­ket kul­tur och jag ser ock­så att många form­gi­va­re tar sin egen form­väg och styrs av sin lust och in­te av att pas­sa in.

Präg­lar sta­den din de­sign på nå­got sätt?

– Ja ab­so­lut, det rå­der en här­lig stäm­ning och nya sam­ar­be­ten tar form som präglas av män­ni­skor­na från sta­den. Rent form­mäs­sigt är det en­kelt att ta sig runt och få in­spi­ra­tion från al­la möj­li­ga kul­tu­rer. Ta en cy­kel­tur på en tim­me i Malmö och du kom­mer att se så många olik­he­ter och möj­lig­he­ter.

Ma­ria Gustavs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.