Stoft Stu­dio

” NA­TU­REN I RE­LA­TION TILL DET IN­DUST­RI­EL­LA SAM­HÄL­LET ÄR PÅ OLI­KA SÄTT OF­TA EN ÅTERKOMMANDE IN­SPI­RA­TIONS­KÄL­LA”

Plaza Deco - - I Framkant -

Vil­ka är Stoft stu­dio?

– Stoft stu­dio är en mul­ti­di­cipli­när de­signstu­dio som drivs av Jen­ny Ek­dahl, Ola Nys­tedt och Jo­el Herslow.

Hur bör­ja­de ni?

– Ef­ter vår ex­a­men i in­du­stri­de­sign blev vi 2013 an­tag­na till Gre­en­house med kol­lek­tio­nen Me­cha­ni­cal thoughts. Ut­an att ti­di­ga­re ha ar­be­tat till­sam­mans in­såg vi snabbt att vå­ra oli­ka in­falls­vinklar till de­sign kom­plet­te­ra­de varand­ra väl, och ef­ter mäs­san kän­des det na­tur­ligt att fort­sät­ta ar­be­ta till­sam­mans.

Hur har ni ut­veck­lats se­dan dess?

– Un­der ti­den vi haft vår stu­dio har vå­ra rol­ler kris­tal­li­se­rats och idag är vi bätt­re på att fo­ku­se­ra på vå­ra oli­ka styr­kor in­om grup­pen. Vi vet in­stink­tivt när vi ska läm­na över bol­len till nå­gon an­nan och har ut­veck­lat en stor re­spekt för varand­ras in­tui­ti­vi­tet.

Hur ly­der den mest re­le­van­ta be­skriv­ning­en av er i dag?

– En de­signstu­dio som ut­fors­kar be­rät­tan­det i form av fö­re­mål, där ma­te­ri­al, de­tal­jer och tak­ti­li­tet of­ta är kär­nan i det vi gör.

Vad brin­ner ni för?

– In­no­va­tiv de­sign där hant­verk, ma­te­ri­al och histo­rie­be­rät­tan­de är någ­ra av vå­ra störs­ta driv­kraf­ter. Vad häm­tar ni fram­för allt in­spi­ra­tion ifrån – och vad är bäst just nu?

– Na­tu­ren i re­la­tion till det in­dust­ri­el­la sam­häl­let är på oli­ka sätt of­ta en återkommande in­spi­ra­tions­käl­la till vå­ra fö­re­mål, lik­som tra­di­tio­nellt hant­verk och hur nya ma­te­ri­al och till­verk­nings­pro­ces­ser kan kom­bi­ne­ras med des­sa. Vi kän­ner ock­så en stark ge­men­skap med vå­ra de­sign­kol­le­gor i re­gi­o­nen och får mas­sor av in­spi­ra­tion av allt spän­nan­de som hän­der just nu.

Vad är det bäs­ta ni g jort hit­tills?

– Vi tän­ker säl­lan på nå­gon sär­skild pro­dukt som bätt­re än nå­gon an­nan, de har al­la si­na uni­ka per­son­lig­he­ter som vi upp­skat­tar på oli­ka sätt. Det bäs­ta vi gjort är att vi star­ta­de vår stu­dio och att vi fort­sät­ter att tro på den och varand­ra.

Vad skul­le ni väl­digt gär­na vil­ja upp­nå?

– Fler sam­ar­be­ten. Det är all­tid in­tres­sant och fram­förallt kul att få en in­blick i hur and­ra job­bar och häf­tigt när man lyc­kas mö­tas och lyf­ta varand­ras fär­dig­he­ter och kun­ska­per i form av nya pro­duk­ter.

Vil­ka eg­na nyheter ser ni mest fram emot 2018?

– Vi har fle­ra nyheter på gång 2018. Någ­ra av dem kom­mer vi att vi­sa i Mi­la­no i april, det ser vi fram emot!

Vil­ka and­ras nyheter ser ni mest fram emot 2018?

– Ett myc­ket spän­nan­de pro­jekt un­der 2018 är De­sig­ner + Ma­te­ri­al Re­se­ar­cher = Dutch De­sign We­ek som ger form­gi­va­re chan­sen att sam­ar­be­ta med en ma­te­ri­al­fors­ka­re för att till­sam­mans ut­fors­ka och vi­su­a­li­se­ra ma­te­ri­al som är un­der ut­veck­ling just nu.

Hur vill ni be­skri­va Malmö som ( de­sign) stad i dag, och hur har den ut­veck­lats?

- Det finns en stark kre­a­tiv vil­ja här som le­gat och pyrt men som nu verk­li­gen fått kom­ma fram, myc­ket på grund av oli­ka sam­ar­bets­pro­jekt som fört sam­man ut­ö­va­re och som styrkt var­je en­skild stu­dio. Det har lett till en vil­ja att hjäl­pa varand­ra och ta eg­na ini­ti­a­tiv som kan gyn­na al­la ut­ö­va­re och in­te ba­ra den eg­na stu­di­on.

Präg­lar sta­den er de­sign på nå­got sätt?

– Ja ab­so­lut, att va­ra verk­sam i Malmö är för oss för­knip­pat med en stor fri­het. Det känns na­tur­ligt att blic­ka mot Eu­ro­pa sna­ra­re än Sve­ri­ge för in­spi­ra­tion Det finns inga för­ut­fat­ta­de me­ning­ar om hur el­ler med vil­ka man ska sam­ar­be­ta med.

Jen­ny Ek­dahl, Ola Nys­tedt och Jo­el Herslow.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.